Beat down là gìCụm động từ Beat down có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Beat down

Ý nghĩa của Beat down là:

  • Nắng gắt

Ví dụ minh họa cụm động từ Beat down:

 
- The sun WAS really BEATING DOWN and we couldn't stay outdoors.
Trời đã nắng gắt và chúng tôi đã không thể ở ngoài trời.

Nghĩa từ Beat down

Ý nghĩa của Beat down là:

  • Mặc cả được hạ giá

 
-  I managed to BEAT him DOWN to fifty Euros.
Tôi đã mặc cả để anh ta hạ giá xuống 50 Euro.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Beat dowm trên, động từ Beat còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp