Bundle out là gìNghĩa từ Bundle out

Ý nghĩa của Bundle out là:

  • Đưa, tống đi, trục xuất

Ví dụ minh họa cụm động từ Bundle out:

 
- The barman BUNDLED the drunk OUT because he was annoying the other customers.
Người bồi bàn quán rượu tống kẻ say xỉn đi bởi vì hắn ta đã làm các vị khác
khó chịu.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bundle out trên, động từ Bundle còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp