Choke off là gìNghĩa từ Choke off

Ý nghĩa của Choke off là:

  • Cản trở, gây trở ngại

Ví dụ minh họa cụm động từ Choke off:

 
- These guerilla attacks are CHOKING OFF our food shipments.
Các cuộc tấn công của quân du kích đang làm cản trở việc vận chuyển thực
phẩm bằng tàu của chúng tôi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Choke off trên, động từ Choke còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp