Choke out là gìNghĩa từ Choke out

Ý nghĩa của Choke out là:

  • Áp đảo, làm cản trở

Ví dụ minh họa cụm động từ Choke out:

 
- Water hyacinth is CHOKING OUT the native vegetation in our rivers.
Bèo nước đang làm cản trở sự sinh trưởng tự nhiên trong các dòng sông
của chúng ta.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Choke out trên, động từ Choke còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp