Chuck in là gìCụm động từ Chuck in có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Chuck in

Ý nghĩa của Chuck in là:

  • Ngừng, nghỉ, từ bỏ

Ví dụ minh họa cụm động từ Chuck in:

 
-  I CHUCKED my job IN to go travelling.
Tôi nghỉ việc để đi du lịch.

Nghĩa từ Chuck in

Ý nghĩa của Chuck in là:

  • Bình luận

Ví dụ minh họa cụm động từ Chuck in:

 
- I CHUCKED IN a few points at the end of the discussion.
Tôi đã bình luận một vài vấn đề ở cuối cuộc thảo luận.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chuck in trên, động từ Chuck còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp