Chuck up là gìCụm động từ Chuck up có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Chuck up

Ý nghĩa của Chuck up là:

  • Nôn, mửa

Ví dụ minh họa cụm động từ Chuck up:

 
-  He got drunk and CHUCKED UP in the back of the taxi on
the way home.
Anh ta đã say xỉn và nôn mửa ra sau xe taxi trên đường về nhà.

Nghĩa từ Chuck up

Ý nghĩa của Chuck up là:

  • Ngừng, nghỉ, từ bỏ

Ví dụ minh họa cụm động từ Chuck up:

 
- She didn't like the course, so she CHUCKED it UP after a few weeks.
Cô ấy đã không thích khóa học đó, vì thế cô ấy đã nghỉ nó sau một
vài tuần.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chuck up trên, động từ Chuck còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp