Contract out of là gìNghĩa từ Contract out of

Ý nghĩa của Contract out of là:

  • Rút lui khỏi một hợp đồng, giao kèo

Ví dụ minh họa cụm động từ Contract out of:

 
- You can CONTRACT OUT OF the pension scheme if you wish.
Bạn có thể rút lui khỏi chế độ lương hưu nếu bạn muốn.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Contract out of trên, động từ Contract còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp