Contract out là gìNghĩa từ Contract out

Ý nghĩa của Contract out là:

  • Cho thầu

Ví dụ minh họa cụm động từ Contract out:

 
- They have CONTRACTED OUT their catering services to save money.
Họ đã cho thầu các dịch vụ cung cấp thực phẩm để tiết kiệm tiền.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Contract out trên, động từ Contract còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp