Cop it là gìNghĩa từ Cop it

Ý nghĩa của Cop it là:

  • Gặp rắc rối

Ví dụ minh họa cụm động từ Cop it:

 
- They really COPPED IT when they got caught shoplifting.
Họ thực sự gặp rắc rối khi họ bị tóm khi ăn cắp ở cửa hàng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cop it trên, động từ Cop còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp