Cụm động từ Cop out là gì

Cop out là gìNghĩa từ Cop out

Ý nghĩa của Cop out là:

  • Chọn một cách dễ hơn

Ví dụ minh họa cụm động từ Cop out:

 
- She was going to take a Master's degree but COPPED OUT and chose the
Diploma course instead.
Cô ấy đã dự định học Thạc sĩ nhưng sau đó thay đổi và chọn khóa học 
chứng chỉ để thay thế.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cop out trên, động từ Cop còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp