Cross out là gìNghĩa từ Cross out

Ý nghĩa của Cross out là:

  • Gạch một dòng ngang qua phần ghi chép để chỉ rằng phần đó là sai

Ví dụ minh họa cụm động từ Cross out:

 
- She CROSSED OUT her mistakes and wrote the correct answers
above them.
Cô ấy gạch ngang phần trả lời sai của mình và viết câu trả lời
đúng vào trên chúng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cross out trên, động từ Cross còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp