Drum out là gìNghĩa từ Drum out

Ý nghĩa của Drum out là:

  • Đuổi, xa thải ai

Ví dụ minh họa cụm động từ Drum out:

 
- They DRUMMED the minister OUT when she was caught lying.
Họ xa thải bà bộ trưởng khi bà bị phát hiện là đã nói dối.

Ở thể bị động, OF thường được dùng:
- The minister was DRUMMED OUT of her post for lying.
Bà bộ trưởng bị xa thải vì sự nói dối của bà ta.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drum out trên, động từ Drum còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp