Bộ Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

Với 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm học 2022 - 2023 tải nhiều nhất, chọn lọc sách Cánh diều giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 1 Tiếng Việt 1.

Bộ Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

Xem thử

Chỉ 150k mua trọn bộ đề thi Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều (cả năm) bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 1)

A. Đọc thành tiếng. (2 điểm)

Bà bị cảm

Bà của Lan bị cảm. Bố đưa bà đi khám ở y tế xã. Mẹ chăm lo cho bà để bà ngủ ấm áp. Trưa bà lim dim ngủ, Lan đi nhẹ, đắp thêm cho bà ốm. Cả nhà lo cho bà lắm.

B. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

I. Đọc (3 điểm)

Quảng cáo

Câu 1. Tiếng có thanh hỏi là:

A. cảm

B. bị

C. ấm

D. trưa

Câu 2. Bà của Lan bị…………

A. ho

B. ốm

C. cảm

D. ngã

Câu 3. Bố đưa bà đi khám ở…………

A. quê nhà

B. ngõ nhỏ

C. y tế xã

D. xa nhà

Quảng cáo

Câu 4. Trưa bà ............. ngủ.

A. lim dim

B. giả vời

C. sē

D. khó

Câu 5. Lan đi nhẹ,…………..

A. đắp thêm cho bà ấm.

B. cả nhà quý bà lắm.

C. chăm lo cho bà.

D. bà của Lan bị cảm.

Câu 6. Nối

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Quảng cáo

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Nối (2 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Đánh dấu v vào ô thích hợp: (0,5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 3. Tr/ch (1,5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4. Sắp xếp các từ ngữ dưới đây thành câu rồi viết lại câu: (1 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 2)

A. Đọc thành tiếng. (2 điểm)

Nghỉ hè

Nghỉ hè, bé về quê. Bà đưa bé đi chợ. Chợ họp ở bờ đê. Chợ có cá rô phi, cá mè, cá chép. Chợ có quả me, quả dưa, quả lê. Bà mua cam làm quà cho bé. Về nhà, bé để quả to cho bà, quả nhỏ cho bé.

B. Đọc hiểu, viết. (8 điểm)

I. Đọc. (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có âm nh là:

A. nhà

B. nghỉ

C. phi

D. chép

Câu 2. Bà đưa bé đi ........

A. họp

B. xa nhà

C. mua cá

D. chợ

Câu 3. Tiếng viết sai là:

A. chép

B. qủa

C. làm

D. quả

Câu 4. Bà mua ......……làm quà cho bé.

A. cá

B. cò

C. cam

D. dứa

Câu 5. Bé để…............. cho bà.

A. quả to

B. quả bé

C. quả vừa

D. cá

Câu 6. Nối:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Nối hình và dấu thanh tương ứng (1,5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Nối (1,5 điểm)


Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 3. Tô màu đỏ vào quả có chứa tiếng có vần ơp: (1 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4. Tập chép (1 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 3)

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Chú cá nhỏ

Nhà bà ở quê có hồ cá. Hồ có cá mè, cá chép,có cả tôm và cua. Bà cho bé chú cá nhỏ. Bé đem về nhà thả ở bể cá. Hễ nhớ bà là bé đi ngắm cá nhỏ.

B. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

I. Đọc. (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có âm h là:

A. nhà

B. thả

C. nhỏ

D. hễ

Câu 2. Nhà bà ở quê có .......

A. lúa

B. hồ cá

C. bắp ngô

D. quả trám

Câu 3. Tiếng có thanh ngã (~) là:

A. ngắm

B. hồ

C. cả

D. hễ

Câu 4. Bà cho bé chú….....

A. cá nhỏ

B. sư tử

C. tôm

D. cua

Câu 5. Hễ nhớ bà là bé .......

A. đi ngắm bà.

B. ra hồ cá nhà bà.

C. đi ngắm cá nhỏ.

D. ra hồ ngắm tôm và cua.

Câu 6. Nối:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Chọn từ ngữ trong ô vuông để viết vào chỗ trống (1,5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Am/ ăm/ âm? (1,5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 3. Viết tên một con vật: (1,5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4. Tập chép (0,5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 4)

A. Đọc thành tiếng. (2 điểm)

Quà của mẹ

Mẹ vừa đi chợ về. Mẹ có quà chia cho em và chị Tâm. Mẹ để ở địa sứ đủ thứ quả: quả cam, quả ng, quả khế, quả thị. Em chia cho chị Tâm quả cam to.

B. Đọc hiểu, viết. (8 điểm)

I. Đọc. (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có âm s là:

A. vừa

B. sứ

C. khế

D. để

Câu 2: Mẹ vừa đi …….về.

A. chợ

B. lễ

C. họp

D. chùa

Câu 3: Số tiếng có thanh hỏi trong câu “Em chia cho chị Tâm quả cam to.” là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4        

Câu 4: Chữ hoa ghi tên riêng ở câu: “Mẹ có quà chia cho em và chị Tâm” là:

A. M

B. E

C. T

D. V

Câu 5: Ý đúng là:

A. Mẹ có cam, có cá, có khế.

B. Mẹ có cam, có na, có khế.

C. Mẹ có cam, có na, có khế, có thị.

D. Mẹ có cam, có thị, có khế.

Câu 6: Nối:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

II. Viết. (5 điểm)

Bài 1. Nối: (2 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Nối: (1 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 3. Điền c/k: (1,5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4. Tập chép: (0.5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 5)

A. Đọc thành tiếng. (2 điểm)

Nghỉ hè của bé

Nghỉ hè, Lý về thăm bố, thăm em và thăm quê. Quê Lý Ở Ba Vì. Ở đó có chú bò sữa, có cả sữa bò và sữa chua nữa.

B. Đọc hiểu, viết. (8 điểm)

Câu 1. Tiếng có âm ch là:

A. thăm

B. thăm

C. quê

D. sữa

Câu 2.…………., Lý về thăm bố.

A. Nghỉ hè

B. Nghỉ trưa

C. Tí nữa

D. Ba Vì

Câu 3. Số tiếng có thanh sắc ở câu “Ở đó có chú bò sữa, có cả sữa bò và sữa chua.” là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4. Chữ hoa ghi tên riêng ở câu: “Quê Lý ở Ba Vì.” là:

A. Q, L, B, V

B. L, B, V

C. Q

D. Q, L, B

Câu 5. Ý sai là:

A. Ở Ba Vì có bò sữa.

B. Ở Ba Vì có sữa chua

C. Ở Ba Vì có sữa bò.

D. Ở Ba Vì có nghé.

Câu 6. Nối:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

II. Viết

Bài 1. Nối: (2 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Điền g/ gh: (1,5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 3. Đánh dấu v vào ô bên hình chứa tiếng có thanh ngã (~): (1 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4. Tập chép: (0,5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 6)

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Chú bìm bịp nhỏ

Chú bìm bịp nhỏ Ốm qua. Chủ thỏ, cô dê và thím sẻ cho chú sữa ấm. Thím sẻ gõ gõ mỏ: "Bìm bịp ốm quá, chú có mẹ, để mẹ chăm bẵm chú”. Chú thỏ, cô dê và thím sẻ ôm bìm bịp đi tìm mẹ.

B. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

I. Đọc. (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có âm ch là:

A. chăm

B. thím

C. mỏ

D. tìm

Câu 2. Chú bìm bịp nhỏ……….

A. bị ho

B. bị ốm

C. đi ra ngõ

D. đi ra nhà chú thỏ

Câu 3. Số tiếng có thanh sắc ở câu “Bìm bịp ốm quá, chú có mę, để mẹ chăm chú.” là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

Câu 4. Chú thỏ, cô dê và thím sẻ cho bìm bịp……….

A. bí ngô

B. quả dừa

C. sữa ấm

D. quả dưa

Câu 5. Ý sai là:

A. Thím sẻ gõ gõ mỏ.

B. Chú bìm bịp nhỏ ốm quá.

C. Bìm bịp có mẹ chăm bẵm.

D. Chú thỏ, cô dê và thím sẻ cho chú dừa.

Câu 6. Nối

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Nối (1,5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Ua/ ưa (1,5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 3. Khoanh vào tiếng viết đúng: (1 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 4. Tập chép (1 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 7)

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Hồ cá nhà bà

Hè về, nhà bà có ba bé. Bà đưa cho ba bé ba que kem, ba chùm chôm chôm. Ba bé đi thả đỉa ba ba, đếm cá ở hồ. Bé nhỏ bi bô: “Ở hồ cá có cá cờ bà ạ, cá cờ đẹp quá!”.

B. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

I. Đọc ( 3điểm)

Câu 1. Nhà bà có ....... bé.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Câu 2. Bà đưa cho ba bé......

A. ba que kem

B. ba quả đu đủ

C. ba hộp sữa

D. ba quả dưa

Câu 3. Số thanh huyền (\) trong câu “Hè về, nhà bà có ba bé.” là:

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Câu 4. Số chữ hoa ở câu: “Ở hồ có cá cờ bà ạ, cá cờ đẹp quá!” là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5. Ba bé đi ........

A. thả cá

B. thả đỉa ba ba

C. thả chim

D. ra ngõ

Câu 6. Nối

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

II. Viết (5 điểm)

Bài 1: Nối  (0,75 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Gạch 1 gạch dưới chữ hoa ghi tên riêng (1 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 3. Điền dấu thanh thích hợp cho chữ in đậm (0,75 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4. s/x? (1,5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 5. Tập chép (1 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 8)

A. Đọc thành tiếng. (2 điểm)

Sở thú ở thủ đô

Thứ Tư, bố cho em và chị Năm ra thủ đô. Ở thủ đô có Bờ Hồ. Khi ra thủ đô, bố cho em ra Sở thú. Ở Sở thú có con hổ, con sư tử, con khỉ.

B. Đọc hiểu, viết. (8 điểm)

I. Đọc (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có âm k là:

A. thứ

B. thủ 

C. khỉ

D. hổ

Câu 2. Bố cho em và chị Năm ra……….

A. thủ đô

B. chợ 

C. xóm

D. quê

Câu 3. Chữ hoa ghi tên riêng ở câu “Ở thủ đô có Bờ Hồ.” là:

A. Ơ

B. B

C. B, H

D. H

Câu 4. Ra thủ đô, bố cho em ra……………

A. chợ

B. ngõ nhỏ

C. ngõ xóm

D. sở thú

Câu 5. Ý sai là:

A. Ở sở thú có cá

B. Ở sở thú có sư tử

C. Ở sở thú có hổ

D. Ở sở thú có khỉ

Câu 6. Nối:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

II. Viết. (5 điểm)

Bài 1. Nối: (2 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Ghép tiếp các âm đã học thành tiếng, viết tiếng: (1 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 3. Gạch chân dưới tiếng có thanh sắc (/): (1 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4. Sắp xếp các từ ngữ dưới đây thành câu, rồi viết lại câu: (1 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 9)

A. Đọc thành tiếng. (4 điểm)

Bé Thi bị ốm

Bố mẹ chở Thi về quê thăm bà. Quê Thi ở Nghệ An. Khi đi qua phà, cả nhà Thi bị mưa. Thi bị ho, bố chở Thi ra trạm y tế.

B. Đọc hiểu, viết. (8 điểm)

I. Đọc. (3 điểm)

Câu 1. ……… chở Thi về quê thăm bà.

A. bố

B. mẹ

C. bố mẹ

D. chị

Câu 2. Tiếng có thanh nặng ở câu “Khi đi qua phà, cả nhà Thi bị mưa.” là:

A. cả

B. phà

C. Thi

D. bị

Câu 3. Tiếng có âm ư là:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 4. Ý đúng là:

A. Thi bị ho

B. Thi bị vấp

C. Thi bị ngã

D. Thi bị trộm

Câu 5. Nối:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Nối: (1 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. c/ k? (1,5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 3. Nối: (1 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4. Tập chép: (1,5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất


 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 10)

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Nhà cũ của Trâm

Trâm nhớ nhà cũ lắm. Trâm nhớ quả cà tím của bà, nhớ cá cờ đỏ tía. Trâm nhớ chú chó đùa khắp nhà. Trâm nhớ bà và nhớ nhà khi xưa lắm.

B. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

I. Đọc (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có vần ia là:

A. tía

B. tím

C. xưa

D. lắm

Câu 2. Trâm nhớ……….lắm.

A. xóm nhỏ

B. ngõ nhỏ

C. nhà cũ

D. em bé

Câu 3. Tiếng có dấu thanh sai là:

A. đùa

B. tiá

C. khắp

D. nhà

Câu 4. Số chữ hoa ở câu “Trâm nhớ chú chó đùa khắp nhà.” là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 5. Ý sai là:

A. Trâm nhớ quả cả tím.

B. Trâm nhớ quả dừa.

C. Trâm nhớ cá cờ đỏ tía.

D. Trậm nhớ bà.

Câu 6: Nối

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Nối (1,5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Ng/ ngh? (1,5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 3. Chọn từ trong khung điền vào chỗ trống (1,5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4. Tập chép (0,5 điểm)

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Xem thử

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.