Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

    Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 10

    Thời gian: 15 phút

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

1. In some Asian countries, the groom and bride ____ their wedding rings in front of the altar.

      A. change

      B. exchange

      C. give

      D. take

2. In Scotland, the bride’s mother may invite the wedding guests to her house to ____ off all the wedding gifts.

      A. show

      B. turn

      C. put

      D. get

Quảng cáo

3. On the wedding day, the best man is expected to help the ____.

      A. bride

      B. groom

      C. guest

      D. bridesmaid

4. In the past, the ____ and engagement ceremonies took place one or two years before the wedding.

      A. propose

      B. proposing

      C. proposal

      D. proposed

5. Superstitions ____ an important part in the lives of many people in Viet Nam.

      A. take

      B. act

      C. occupy

      D. play

Quảng cáo

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

1. These days, in India, there are ____ married couples who live on their own than before.

      A. more

      B. many

      C. less

      D. little

2. In some countries in the Middle East, people stand ____ to each other than those in North America in a conversation.

      A. most closely

      B. more closely

      C. closer

      D. closest

3. Wedding ceremonies are ____ now than they used to be in the past.

      A. less complicated

      B. the most complicated

      C. as complicated

      D. the least complicated

4. It's much ____ to celebrate a small and cozy wedding to save money.

      A. best

      B. better

      C. the best

      D. the better

5. In some Asian families, parents tend to have far ____ control over their children than those in some American families.

      A. the most

      B. the more

      C. more

      D. most

Đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 10 mới có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa