Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

    Môn Tin học lớp 10

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Biểu diễn số 10102 nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

A. 0.23 + 1.22 + 0.21 + 1.20 = 510

B. 1.23 + 0.22 + 1.21 + 0.20 = 1010

C. 0.2-3 + 1.2-2 + 0.2-1 + 1.20 = 5/410

D. 1.2-3 + 0.2-2 + 1.2-1 + 0.20 = 5/810

Câu 2 Điền các từ sau vào ô trống:

……..là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trật tự xác định sao cho khi thực hiện dãy các thao tác ấy, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần tìm”. Các cụm từ còn thiếu lần lượt là?

A. Thuật toán

B. Chương trình

C. Thao tác

D. Dữ liệu

Câu 3 Trong các thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị ra?

A. RAM

B. USB

C. Máy chiếu

D. Bàn phím

Quảng cáo

Câu 4 Giá trị của số 111012 là ?

A. 29                                      B. 31                                       C. 32                                        D. 30

Câu 5 Trong biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối, hình bình hành thể hiện các phép tính toán. Đúng hay sai?

A. Đúng                                    B. Sai

Câu 6 Hệ đếm cơ số 16 sử dụng các kí hiệu nào?

A. 1, 2, …, 9, A, B, C, D, E, F, G                                             B. 0, 1, 2, …, 9

C. 0, 1, 2, …, 9, A, B, C, D, E, F                                        D. 0 và 1

Với thuật toán sắp xếp bằng tráo đổi (Exchange sort) trả lời các câu hỏi từ câu { ⟨7>} đến { ⟨10>}

Câu 7 M có ý nghĩa gì?

A. Số phần tử còn lại cần phải sắp xếp                                     B. Biến chỉ số

C. Số lượng phần tử của dãy                                                    D. Giá trị của các phần tử

Câu 8 i có ý nghĩa gì?

A. Số phần tử cần phải sắp xếp còn lại                                     B. Biến chỉ số

C. Số lượng phần tử của dãy                                                    D. Giá trị của các phần tử

Câu 9 Thuật toán kết thúc khi

A. i>M                          B. M ⟨2                               C. ai>ai+1                                  D. i>N

Quảng cáo

Câu 10 Muốn sắp xếp dãy theo thứ tự không tăng thì cần đổi dấu bước nào sau đây?

A. i>M                           B. M ⟨2                              C. ai>ai+1                                  D. i>N

Đáp án

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A B A C A B C A B B C

Các đề kiểm tra Tin học lớp 10 có đáp án khác:

de-kiem-tra-15-phut-tin-hoc-10-hoc-ki-1.jsp

2005 - Toán Lý Hóa