Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

    Môn Tin học lớp 10

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Các bước giải bài toán trên máy tính được tiến hành theo thứ tự nào sau đây:

Quảng cáo

A. Xác định bài toán – Lựa chọn thuật toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu.

B. Xác định bài toán – Viết chương trình – Lựa chọn thuật toán – Viết tài liệu.

C. Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu.

D. Lựa chọn thuật toán – Xác định bài toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu.

Câu 2 Xác định dữ liệu vào/ra của bài toán, tính tổng: S=1+3+…+(2N-1)

A. Input: (2N-1) ; Output: S B. Input:N ; Output: S

C. Input: 1, 3,…,(2N-1) ; Output: S D. Input: S; Output: N

Câu 3 Phát biểu nào sau đây là đúng và đầy đủ khi nói về vai trò của hệ điều hành?

A. Thiết bị với các tài nguyên trong máy.

B. Hệ điều hành đóng vai trò là cầu nối giữa thiết bị với người dùng.

C. Hệ điều hành đóng vai trò là cầu nối giữa thiết bị với người dùng và thiết bị với các chương trình thực hiện trên máy.

D. Thiết bị với các chương trình thực hiện trên máy.

Quảng cáo

Câu 4 Nền văn minh thông tin gắn liền với loại công cụ nào

A. Động cơ hơi nước    B. Máy điện thoại

C. Máy tính điện tử    D. Máy phát điện

Câu 5 Hãy chọn phương án ghép đúng nhất: Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì :

A. Máy tính giúp cho con người giải tất cả các bài toán khó

B. Máy tính tính toán cực kì nhanh và chính xác

C. Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập vào Internet để tìm kiếm thông tin.

D. Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lý thông tin

Câu 6 Hãy chọn phương án ghép đúng . Chương trình dịch là chương trình :

A. Chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy

B. Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình bậc cao

C. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình bậc cao

D. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang hợp ngữ .

Quảng cáo

Câu 7 Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng nhất về ngôn ngữ bậc cao ?

A. là loại ngôn ngữ mô tả thuật toán dưới dạng văn bản theo những quy ước nào đó và hoàn toàn không phụ thuộc vào các máy tính cụ thể

B. là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào các loại máy.

C. là loại ngôn ngữ có thể mô tả được mọi thuật toán

D. là loại ngôn ngữ mà máy tính không thực hiện trực tiếp được . Trước khi thực hiện phải dịch ra ngôn ngữ máy .

Câu 8 Hợp ngữ là

A. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh

B. Ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu được

C. Ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể

D. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Việt

Câu 9 Trong các phần mềm máy tính sau đây, phần mềm nào là phần mềm quan trọng nhất:

A. Phần mềm hệ thống;    B. Phần mềm ứng dụng;

C. Phần mềm tiện ích;    D. Phần mềm công cụ.

Câu 10 Xác định giá trị của N, M sau các bước dưới đây:

Bước 1 : N 2; M 3;

Bước 2 : N N + M;

Bước 3 : M M + N;

A. 2; 3     B. 5; 8     C. 8; 5     D. 5; 5

Đáp án

   

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A A B C C D A B A A B

Các đề kiểm tra Tin học lớp 10 có đáp án khác:

de-kiem-tra-15-phut-tin-hoc-10-hoc-ki-1.jsp

2005 - Toán Lý Hóa