Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

    Môn Tin học lớp 10

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Để xem văn bản trước khi in, thực hiện thao tác…

Quảng cáo

A. File>Print>Print Priview    B. File>Print>Print Preview

C. File>Print Priview    D. File>Print Preview

Câu 2 Hệ soạn thảo văn bản cho phép…

A. nhập, lưu trữ và in ấn văn bản

B. nhập, chỉnh sửa, in ấn và lưu trữ văn bản

C. nhập, chỉnh sửa, định dạng và in ấn văn bản

D. nhập, chỉnh sửa, in ấn văn bản

Câu 3 Sắp xếp đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn?

A. Từ - Kí tự - Câu - Đoạn

B. Kí tự - Từ - Câu - Đoạn

C. Đoạn - Kí tự - Câu - Từ

D. Đoạn - Câu - Từ - Kí tự

Quảng cáo

Câu 4 Biểu tượng Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) được sử dụng khi thực hiện thao tác …

A. Lưu tập tin    B. Mở tập tin

C. Tạo mới tập tin    D. Lưu tập tin đã có với tên khác

Câu 5 Để chọn (bôi đen) một dòng, ta thực hiện thao tác: đưa con trỏ chuột về đầu dòng và nhấp chuột … lần.

A. 3    B. 2    C. 1    D. 4

Câu 6 Để thực hiện gộp nhiều ô thành một ô, thực hiện lệnh…

A. nhấp phải chuột, chọn Merge Cells    B. chọn Page Layout>Merge Cells

C. nhấp trái chuột, chọn Merge Cells    D. chọn Page Leyout>Merge Cells

Câu 7 Để ngắt trang đoạn văn bản, thực hiện thao tác:

A. Insert>Breaka>Page Break    B. Inset>Break>Paga Break

C. Insert>Breake>Page Break    D. Insert>Break>Page Break

Câu 8 Biểu tượng Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) được sử dụng khi thực hiện thao tác …

A. Lưu tập tin    B. Tạo mới tập tin

C. Mở tập tin    D. Lưu tập tin đã có với tên khác

Quảng cáo

Câu 9 Để in văn bản, dùng tổ hợp phím …

A. Ctrl+V    B. Ctrl+P    C. Ctrl+I    D. Ctrl+D

Câu 10 Biểu tượng Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) tương ứng với tổ hợp phím …

A. Ctrl+D    B. Ctrl+B    C. Ctrl+I   D. Ctrl+U

Đáp án

   

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A D B B A C A D C B A

Các đề kiểm tra Tin học lớp 10 có đáp án khác:

de-kiem-tra-15-phut-tin-hoc-10-hoc-ki-2.jsp

2005 - Toán Lý Hóa