Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 10 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 10 có đáp án (Đề 3)

    Môn Tin học lớp 10

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Trong Microsoft Word, để mở một tập tin văn bản đã có trên đĩa, ta sẽ:

Quảng cáo

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl + N;

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + S;

C. Bấm tổ hợp phím Ctrl + P;

D. Bấm tổ hợp phím Ctrl + O;

Câu 2 Trong Microsoft Word, để đóng một tệp văn bản đang mở nhưng không thoát khỏi Microsoft Word thì ta chọn:

A. File → Exit;     B. Edit → Exit;

C. Edit → Close;     D. File → Close;

Câu 3 Trong Microsoft Word, để định dạng cụm từ "CHĂM NGOAN" thành "CHĂM NGOAN", sau khi chọn cụm từ đó thì ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây?

A. Ctrl + I;     B. Ctrl + A;

C. Ctrl + B;     D. Ctrl + U;

Câu 4 Trong Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl + V tương đương với lệnh:

A. Edit → Cut;     B. Edit → Copy;

C. Edit → Find;     D. Edit → Paste;

Quảng cáo

Câu 5 Trong Microsoft Word, tính năng của nút lệnh Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) trên thanh công cụ chuẩn là:

A. xem văn bản trước khi in;

B. in một tệp văn bản đang mở;

C. kiểm tra chính tả và ngữ pháp;

D. tạo một tệp văn bản mới;

Câu 6 Trong Microsoft Word, để định dạng kiểu danh sách, sau khi chọn các đoạn văn bản cần định dạng thì tiếp theo ta cần thực hiện bằng lệnh

A.View → Bullets and Numbering... để mở hộp thoại Bullets and Numbering;

B. File → Bullets and Numbering... để mở hộp thoại Bullets and Numbering;

C. Format → Bullets and Numbering... để mở hộp thoại Bullets and Numbering;

D. Edit → Bullets and Numbering... để mở hộp thoại Bullets and Numbering;

Câu 7 Trong Microsoft Word, để định dạng cụm từ "Bác Hồ" thành "Bác Hồ", sau khi chọn cụm từ đó thì ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây?

A. Ctrl + I;     B. Ctrl + A;

C. Ctrl + B;     D. Ctrl + U;

Quảng cáo

Câu 8 Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) trên thanh công cụ định dạng là:

A. dùng để thay đổi tỉ lệ hiển thị văn bản;

B. dùng để thay đổi màu chữ;

C. dùng để thay đổi kiểu chữ;

D. dùng để thay đổi cỡ chữ;

Câu 9 Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng

A. hệ soạn thảo văn bản tự động phân cách các từ trong câu;

B. trang màn hình và trang in ra giấy luôn có cùng kích thước;

C. hệ soạn thảo văn bản quản lý tự động việc xuống dòng trong khi ta gõ văn bản;

D. các hệ soạn thảo đều có phần mềm xử lý chữ Việt nên ta có thể soạn thảo văn bản chữ Việt;

Câu 10 Trong Microsoft Word, ý nghĩa của tổ hợp phím Ctrl + F là:

A. mở hộp thoại Find and Replace;

B. mở hộp thoại Font;

C. mở hộp thoại Print;

D. mở hộp thoại Page Numbers;

Đáp án

   

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A D D A D A C C D C A

Các đề kiểm tra Tin học lớp 10 có đáp án khác:

de-kiem-tra-15-phut-tin-hoc-10-hoc-ki-2.jsp

2005 - Toán Lý Hóa