Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

Đề kiểm tra Hóa học 11 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất?

Quảng cáo

 A. KCl.

 B. NH4NO3.

 C. NaNO3.

 D. K2CO3.

Câu 2: Chất nào sau đây không bị hòa tan trong dung dịch NH3?

 A. Al(OH)3.

 B. Cu(OH)2.

 C. AgCl.

 D. Zn(OH)2.

Câu 3: Cho phương trình : Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1). X có thể là chất:

 A. FeO hoặc Fe(OH)2.

 B. Fe3O4 hoặc FeO.

 C. Fe(OH)3 hoặc Fe2O3.

 D. Fe hoặc Fe(OH)2.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Khi cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3, thu được Fe(NO3)2 cần cho:

 A. Fe dư.

 B. HNO3 dư.

 C. HNO3 loãng.

 D. HNO3 đặc.

Câu 5: Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng các hệ số cân bằng (là các số nguyên, tối giản) là

 A. 5.

 B. 7.

 C. 9.

 D. 21.

Câu 6: Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác, nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh, đun nóng. Khi đó, từ ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy:

 A. muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.

 B. thoát ra chất khí có màu đỏ.

 C. thoát ra chất khí không màu, có mùi khai.

 D. thoát ra chất khí không màu, không mùi

Câu 7: Cho 200ml dung dịch H3PO4 1,5M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 2M. Muối thu được sau phản ứng là

 A. NaH2PO4 và Na2HPO4.

 B. Na2HPO4 và Na3PO4.

 C. NaH2PO4 và Na3PO4.

 D. NaHPO4.

Quảng cáo

Câu 8: Cho hỗn hợp các chất của nitơ sau: (1) NH3, (2) N2, (3) N2O, (4) NO, (5) N2O5, (6) NO2, (7) HNO3. Xác định công thức đúng lần lượt của X, Y, Z trong dãy chuyển hóa sau:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

 A. 4, 3, 7.

 B. 4, 6, 7.

 C. 5, 1, 7.

 D. 2, 6, 7.

Câu 9: Nung Fe(NO3)2 trong bình kín, không có không khí, thu được sản phẩm gồm

 A. FeO, NO.

 B. Fe2O3, NO2 và O2 .

 C. FeO, NO2 và O2.

 D. FeO, NO và O2.

Câu 10. Cho 17,4g FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí (đktc, NO là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

 A. 4,48.

 B. 5,6.

 C. 6,72.

 D. 8,96.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

Câu 1. B

 NH4+ + H2O → NH3 + H3O+

Khi tan trong nước muối amoni bị thủy phân tạo môi trường axit nên làm tăng độ chua của đất.

Câu 2. A

Cu(OH)2; Zn(OH)2; AgCl bị hòa tan trong dung dịch NH3

 Cu(OH)2↓ + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2

 Zn(OH)2↓ + 4NH3 → [Zn(NH3)4](OH)2

 AgCl↓ + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl.

Câu 3. C

 Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O

 Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Câu 4. A

 Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + sản phẩm khử + H2O

 Fedư + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2.

Câu 5. D

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

Tổng hệ số: 4 + 2 + 12 + 3 = 21.

Câu 6. C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

NH3: khí không màu, mùi khai.

Câu 7. A

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

Vậy sau phản ứng thu được 2 muối NaH2PO4 và Na2HPO4.

Câu 8. B

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

Vậy X là NO (4); Y là NO2 (6); Z là HNO3 (7).

Câu 9. B

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

Câu 10. A

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa