Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Dưới đây là danh sách Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Hóa học lớp 11.

Mục lục Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 11

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề số 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Phương trình H+ + OH- → H2O là phương trình ion rút gọn của phản ứng có phương trình nào sau đây?

 A. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.

 B. NaOH + HCl → NaCl + H2O.

 C. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O.

 D. 3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O.

Câu 2. Các hợp chất trong dãy chất nào sau đây đều có tính lưỡng tính?

 A. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2.

 B. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2.

 C. Cr(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2.

 D. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 3. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li yếu?

 A. CH3COOH.

 B. KOH.

 C. HCl.

 D. NaCl.

Câu 4. Các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là

 A. Na+, NH4+, SO42-, Cl-.

 B. Mg2+, Al3+, NO3-, CO32-.

 C. Ag+, Mg2+, NO3-, Br-.

 D. Fe3+, Ag+, NO3-, Cl-.

Câu 5. Cho 400 ml dung dịch KOH 0,1M vào 400 ml dung dịch MgCl2 0,2M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 2,9.

 B. 1,16.

 C. 2,32.

 D. 4,64.

Câu 6. Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH- của nước) là

 A. H+, PO43-.

 B. H+, H2PO4-, PO43-.

Quảng cáo

 C. H+, HPO42-, PO43-.

 D. H+, H2PO4-, HPO42-, PO43-.

Câu 7. Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 20 ml dung dịch NaOH xM. Giá trị của x là

 A. 0,4.

 B. 0,2.

 C. 0,3.

 D. 0,1.

Câu 8. Một dung dịch gồm: 0,03 mol K+; 0,04 mol Ba2+; 0,05 mol HCO3- và a mol ion Xn- (bỏ qua sự điện li của nước). Ion Xn- và giá trị của a lần lượt là

 A. Cl- và 0,03.

 B. NO3- và 0,06.

 C. SO42- và 0,03.

 D. OH- và 0,06.

Câu 9. Cho 10 ml dung dịch HCl có pH = 3. Thêm vào đó x ml nước cất và khuấy đều thu được dung dịch có pH = 4. Hỏi x bằng bao nhiêu?

 A. 10.

 B. 40.

 C. 90.

 D. 100.

Câu 10. Một dung dịch có [H+] = 2.10-4 M. Môi trường của dung dịch là

 A. axit.

 B. kiềm.

 C. trung tính.

 D. không xác định được.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

Câu 1. B

 A – PT ion thu gọn: OH- + HCO3- → CO32- + H2O

 B – PT ion thu gọn: H+ + OH- → H2O

 C – PT ion thu gọn: Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + 2H2O

 D – PT ion thu gọn: Fe(OH)3 + 3H+ → Fe3+ + 3H2O.

Câu 2. B

 Các chất lưỡng tính: Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2.

Câu 3. A

 CH3COOH là axit yếu nên là chất điện li yếu.

Câu 4. A

Các ion Na+, NH4+, SO42-, Cl- không kết hợp được với nhau tạo thành chất ↓, chất ↑ hoặc chất điện li yếu.

Câu 5. B

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

Theo PT Mg2+ dư, số mol kết tủa tính theo số mol OH-

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

Câu 6. D

H3PO4 là axit 3 nấc. Trong dung dịch nước, H3PO4 phân li theo từng nấc:

 H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4- (nấc 1 chủ yếu)

 H2PO4- ⇌ H+ + HPO42- (nấc 2 kém hơn)

 HPO42- ⇌ H+ + PO43- (nấc 3 rất yếu).

Câu 7. D

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

Câu 8. B

Loại C vì SO42- tạo kết tủa với Ba2+.

Loại D vì OH- phản ứng được với HCO3-.

Từ đáp án A và B Ion dạng X-

Bảo toàn điện tích:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

Câu 9. C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

Câu 10. A

[H+] = 2.10-4 M > 10-7 M, vậy môi trường của dung dịch là môi trường axit.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề số 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

 A. NaCl.

 B. CH3COOH.

 C. H2O.

 D. HF.

Câu 2: Chất nào sau đây là chất điện li?

 A. HCl.

 B. C6H6.

 C. CH4.

 D. C2H5OH.

Câu 3: Phương trình điện li nào sau đây không đúng?

 A. CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+.

 B. HCl → H+ + Cl-.

 C. HClO → H+ + ClO-

 D. Na3PO4→ 3Na+ + PO43- .

Câu 4: Dung dịch X chứa HCl với nồng độ mol là 0,01M. pH của dung dịch là

 A. 1.

 B. 2.

 C. 3.

 D. 4.

Câu 5. Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol 0,1M: NaCl, CH3COOH, NH3, C2H5OH. Dung dịch có độ dẫn điện tốt nhất là

 A. NaCl.

 B. CH3COOH.

 C. NH3.

 D. C2H5OH.

Câu 6. Cho dung dịch X chứa các ion: H+, Ba2+, NO3- vào dung dịch Y chứa các ion: Na+, SO32-, SO42-, S2-. Số phản ứng xảy ra là

 A. 1.

 B. 2.

 C. 3.

 D. 4.

Câu 7: Một dung dịch có chứa các ion: Mg2+ (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol) và SO42- (x mol). Giá trị của x là

 A. 0,05.

 B. 0,075.

 C. 0.1.

 D. 0,15.

Câu 8: Một dung dịch có [OH-] = 4,2.10-3, đánh giá nào dưới đây là đúng?

 A. pH = 3.

 B. pH = 4.

 C. pH < 3.

 D. pH > 4.

Câu 9: Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

 A. 1.

 B. 2.

 C. 3.

 D. 4.

Câu 10. Tập hợp các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch?

 A. NH4+, Na+, HCO3-, OH-.

 B. Fe2+, NH4+, NO3-, SO42-.

 C. Na+, Fe2+, OH-, NO3-.

 D. Cu2+, K+, OH-, NO3-.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 5)

Câu 1. A

NaCl là muối tan được trong nước nên là chất điện li mạnh.

B, D sai vì CH3COOH; HF là các axit yếu nên là chất điện li yếu.

C sai vì H2O là chất điện li rất yếu.

Câu 2. A

Phương trình điện li của HCl:

 HCl → H+ + Cl-

Câu 3. C

 HClO là axit yếu nên là chất điện li yếu.

 Phương trình điện li: HClO ⇌ H+ + ClO-

Câu 4. B

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 5)

Câu 5. A

Các dẫn điện tốt (chất điện li mạnh) là các muối, axit mạnh, bazơ mạnh

→ Trong các chất trên, NaCl là muối; CH3COOH là axit yếu, NH3 là bazơ yếu, C2H5OH là ancol → NaCl là chất điện li mạnh → NaCl là chất dẫn điện tốt nhất.

Câu 6. D

 2H+ + SO32- → H2O + SO2

 2H+ + S2- → H2S↑

 Ba2+ + SO32- → BaSO3

 Ba2+ + SO42- → BaSO4↓.

Câu 7. B

Bảo toàn điện tích:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 5)

Câu 8. D

[OH-] = 4,2.10-3M pOH = –lg(4,2.10-3) = 2,38 pH = 14 – pOH = 11,62 > 4.

Câu 9. D

Các chất lưỡng tính là: Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3 và Cr(OH)3.

Câu 10. B

Các ion trong B đều không kết hợp được với nhau tạo thành chất ↓, chất ↑ hoặc chất điện li yếu.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa