Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3)

Đề kiểm tra Hóa học 11 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Các ion nào sau đây không thể cùng tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch?

Quảng cáo

 A. Na+, Mg2+, NO3-, SO42-.

 B. Ba2+, Al3+, Cl-, NO3-.

 C. Cu2+, Fe3+, SO42-, Cl-.

 D. K+, NH4+, OH-, PO43-.

Câu 2. Đặc điểm phân li Zn(OH)2 trong nước là

 A. theo kiểu bazơ.

 B. vừa theo kiểu axit vừa theo kiểu bazơ.

 C. theo kiểu axit.

 D. không phân li.

Câu 3. Phản ứng tạo thành PbSO4 nào dưới đây không phải là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch?

 A. Pb(NO3)2 + Na2SO4 → PbSO4 + 2NaNO3.

 B. Pb(OH)2 + H2SO4 → PbSO4 + 2H2O.

 C. PbS + 4H2O2 → PbSO4 + 4H2O.

 D. (CH3COO)2Pb + H2SO4 → PbSO4 + 2CH3COOH.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4. Cho các chất: HCl, H2O, HNO3, HF, KNO3, CH3COOH, H2S, Ba(OH)2. Số chất điện li yếu là

 A. 5.

 B. 6.

 C. 7.

 D. 4.

Câu 5. Một dung dịch có [H+] = 1,5.10-4 M. Môi trường của dung dịch là

 A. axit.

 B. kiềm.

 C. trung tính.

 D. không xác định được.

Câu 6. Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,1M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

 A. [H+] = 0,1M.

 B. [H+] < [NO3-].

 C. [H+] > [NO3-].

 D. [H+] < 0,1M.

Câu 7. Cho phương trình phản ứng: 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O. Phương trình ion rút gọn của phản ứng trên là

 A. OH- + H+ → H2O.

 B. 2OH- + H2+ → 2H2O.

 C. SO42- + 2Na+ → Na2SO4.

 D. NaOH + 2H+ → Na2+ + H2O.

Quảng cáo

Câu 8. Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,1M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

 A. [H+] = 0,1M.

 B. [H+] < [CH3COO-].

 C. [H+] > [CH3COO-].

 D. [H+] < 0,1M.

Câu 9. Trộn 200 ml Ba(OH)2 0,01M với 200 ml KOH 0,03M thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là

 A. 9.

 B. 10.

 C. 12,4.

 D. 13,2.

Câu 10. Dung dịch X gồm a mol Na+; 0,15 mol K+; 0,1 mol HCO3-; 0,15 mol CO32- và 0,05 mol SO42-. Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là

 A. 33,8 gam.

 B. 28,5 gam.

 C. 29,5 gam.

 D. 31,3 gam.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3)

Câu 1. D

Các ion K+, NH4+, OH-, PO43- không thể tồn tại trong cùng một dung dịch do:

 NH4+ + OH- → NH3 ↑ + H2O.

Câu 2. B

Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính.

Sự phân li theo kiểu bazơ: Zn(OH)2 → Zn2+ + 2OH-.

Sự phân li theo kiểu axit: Zn(OH)2 → ZnO22- + 2H+.

Câu 3. C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3) là phản ứng oxi hóa – khử.

Câu 4. D

Chất điện li yếu gồm axit yếu, bazơ yếu, H2O và một số muối: HgCl2, Hg(CN)2

→ H2O, HF, CH3COOH, H2S là chất điện li yếu.

Câu 5. A

Có [H+] = 1,5.10-4 M > 10-7M Môi trường của dung dịch là môi trường axit.

Câu 6. A

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3)

Câu 7. A

Câu 8. D

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3)

Câu 9. C

Số mol Ba(OH)2 = 0,2.0,01 = 0,002 mol; Số mol KOH = 0,2.0,03 = 0,006 mol

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3)

Câu 10. A

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích có:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3)

Bảo toàn khối lượng ta có:

mmuối = ∑mion = 0,35.23 + 0,15.39 + 0,1.61 + 0,15.60 + 0,05.96 = 33,8g.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa