Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2)

Đề kiểm tra Hóa học 11 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Dung dịch HCl có pH = 3. Cần pha loãng dung dịch axit này (bằng nước) bao nhiêu lần để thu được dung dịch HCl có pH = 4?

 A. 9.

 B. 10.

 C. 99.

 D. 100.

Câu 2: Cho dung dịch chứa các ion sau: Na+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl-. Muốn loại được nhiều cation ra khỏi dung dịch, có thể cho tác dụng với các chất nào sau đây?

 A. Na2CO3.

 B. Na2SO4.

 C. K2CO3.

 D. NaOH.

Câu 3: Cho các chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CH3COOH, NH3, CuSO4. Các chất điện li yếu là

 A. H2O, CH3COOH, NH3.

 B. H2O, CH3COOH, CuSO4.

 C. H2O, NaCl, CuSO4, CH3COOH.

 D. CH3COOH, CuSO4, NaCl.

Câu 4. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch?

 A. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

 B. Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3

 C. 2Fe(NO3)3 + 2KI → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3

 D. Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Câu 5: Cô cạn dung dịch X chứa 0,1 mol Al3+; 0,1 mol Cu2+; 0,2 mol SO42- và 1 lượng ion Cl- thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

 A. 28,3.

 B. 31,85.

 C. 34,5.

 D. 42,7.

Câu 6: Phương trình H+ + OH- → H2O là phương trình ion thu gọn của phản ứng có phương trình nào sau đây?

 A. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.

 B. NaOH + HCl → NaCl + H2O.

 C. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl.

 D. 3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O.

Câu 7: Hiđroxit nào sau đây có tính lưỡng tính?

 A. Al(OH)3.

 B. Ba(OH)2

 C. Ca(OH)2

 D. NaOH.

Câu 8. Dãy ion nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch?

 A. Na+, Cl-, S2-, Cu2+.

 B. K+, OH-, Ba2+, HCO3-.

 C. NH4+, Ba2+, NO3-, OH-.

 D. HSO4-, NH4+, Na+, NO3-.

Câu 9: Giá trị pH của dung dịch HCl 0,001M là

 A. 3.

 B. 2.

 C. 1.

 D. 4.

Câu 10: Phương trình điện li viết đúng là

 A. NaCl → Na2+ + Cl-.

 B. Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-.

 C. C2H5OH → C2H5+ + OH-.

 D. CH3COOH → CH3COO- + H+.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2) | Đề thi Hóa 11 có đáp án

Câu 1. B

Gọi V, V’ lần lượt là thể tích dung dịch HCl có pH = 3, pH = 4.

Dung dịch ban đầu có pH = 3 → [H+] = 10-3M → nH+ban đầu = 10-3V (mol).

Dung dịch sau khi pha loãng có pH = 4 → [H+] = 10-4M → nH+sau = 10-4V’ (mol)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2) | Đề thi Hóa 11 có đáp án

Vậy cần pha loãng axit 10 lần.

Câu 2. A

 Mg2+ + CO32- → MgCO3

 Ba2+ + CO32- → BaCO3

 2H+ + CO32- → CO2↑ + H2O

Không chọn C vì sẽ đưa thêm cation K+ vào.

Câu 3. A

Các chất điện li yếu là các axit yếu, bazơ yếu, nước.

Câu 4. B

Các phản ứng A, C, D đều là phản ứng oxi hóa – khử.

Câu 5. B

Bảo toàn điện tích có:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2) | Đề thi Hóa 11 có đáp án

Bảo toàn khối lượng có:

mmuối = ∑mion = 0,1.27 + 0,1.64 + 0,2.96 + 0,1.35.5 = 31,85 (gam).

Câu 6. B

 A – PT ion thu gọn: OH- + HCO3- → CO32- + H2O.

 B – PT ion thu gọn: H+ + OH- → H2O .

 C – PT ion thu gọn: Ba2+ + SO42- → BaSO4

 D – PT ion thu gọn: 3H+ + Fe(OH)3 → Fe3+ + 3H2O.

Câu 7. A

 Al(OH)3 có tính lưỡng tính.

Câu 8. D

Các ion HSO4-, NH4+, Na+, NO3- không kết hợp được với nhau tạo thành chất ↓, chất ↑ hoặc chất điện li yếu.

Câu 9. A

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2) | Đề thi Hóa 11 có đáp án

Câu 10. B

 A sai vì NaCl → Na+ + Cl-.

 C sai vì C2H5OH không phân li ra ion.

 D sai vì CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 11