Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Dưới đây là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Hóa học lớp 11.

Mục lục Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 11

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 (Lần 2 - Đề số 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Không khí trong phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây?

 A. Dung dịch NaOH.

 B. Dung dịch NH3.

 C. Dung dịch NaCl.

 D. Dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 2. Phát biểu sai

 A. Các muối amoni đều dễ tan trong nước.

 B. Các muối amoni khi tan trong nước đều điện li hoàn toàn thành ion.

 C. Các muối amoni khi đun nóng đều bị phân hủy thành amoniac và axit tương ứng.

 D. Có thể dùng muối amoni để đều chế NH3 trong phòng thí nghiệm.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 3. Nhận xét nào sau đây là sai?

 A. Axit photphoric là chất tinh thể trong suốt, rất háo nước.

 B. Axit photphoric tan trong nước theo bất kỳ tỉ lệ nào.

 C. Axit photphoric thường dùng là dung dịch đặc, sánh, có nồng độ 85%.

 D. Dung dịch axit photphoric 85% có màu nâu đỏ.

Câu 4. Thuốc thử dùng để nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối photphat là

 A. quỳ tím.

 B. Dung dịch NaOH.

 C. Dung dịch AgNO3.

 D. Dung dịch NaCl.

Câu 5. Trong những nhận xét dưới đây về muối nitrat của kim loại, nhận xét sai là

 A. Tất cả các muối nitrat đều dễ tan trong nước.

 B. Các muối nitrat là chất điện li mạnh, trong dung dịch loãng chúng phân li hoàn toàn thành các ion.

 C. Các muối nitrat dễ bị nhiệt phân hủy.

 D. Các muối nitrat chỉ được sử dụng làm phân bón hóa học trong nông nghiệp.

Câu 6. Cho 25,2 gam Fe tác dụng với HNO3 loãng, đun nóng thu được khí NO là sản phẩm khử duy nhất và một dung dịch Z, còn lại 1,4 gam kim loại không tan. Khối lượng muối trong dung dịch Z là

 A. 76,5 gam.

 B. 82,5 gam.

Quảng cáo

 C. 126,2 gam.

 D. 180,2 gam.

Câu 7. Chất nào sau đây không phải là đạm amoni?

 A. NH4Cl.

 B. NH4NO3.

 C. (NH4)2SO4.

 D. NaNO3.

Câu 8. Vị trí của P (z = 15) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

 A. ô 15, chu kỳ 2, nhóm VA.

 B. ô 15, chu kỳ 3, nhóm VA.

 C. ô 15, chu kỳ 2, nhóm IIIA.

 D. ô 15, chu kỳ 3, nhóm IIIA.

Câu 9. Khi tham gia phản ứng hóa học, P thể hiện tính chất nào sau đây?

 A. Tính oxi hóa.

 B. Tính khử.

 C. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

 D. Tính kim loại.

Câu 10. Cho V lít (đktc) hỗn hợp khí N2 và H2 có tỉ lệ mol 1:4 vào bình kín và nung nóng. Sau phản ứng thu được 1,5 mol NH3. Biết hiệu suất phản ứng là H = 25%. Giá trị của V là

 A. 42 lít.

 B. 268,8 lít.

 C. 336 lít.

 D. 448 lít.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

Câu 1. B

Cl2 oxi hóa mạnh amoniac tạo ra N2 và HCl.

 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl.

Câu 2. C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

Câu 3. D

Dung dịch axit photphoric 85% không màu.

Câu 4. C

PO43- + 3Ag+ → Ag3PO4 (↓ vàng)

Câu 5. D

Các muối nitrat được sử dụng chủ yếu làm phân bón hóa học trong nông nghiệp, ngoài ra còn được sử dụng làm thuốc nổ đen...

Câu 6. A

Do sau phản ứng vẫn còn kim loại nên sau phản ứng chỉ thu được muối Fe(NO3)2.

Bảo toàn nguyên tố Fe có nmuối = nFe phản ứng = (25,2 - 1,4) : 56 = 0,425 mol

mmuối = 0,425.(56 + 62.2) = 76,5 gam.

Câu 7. D

NaNO3 thuộc đạm nitrat.

Câu 8. B

P (z = 15): 1s22s22p63s23p3

P thuộc ô 15 (do z = 15), chu kỳ 3 (do có 3 lớp electron), nhóm VA (do 5 electron lớp ngoài cùng, nguyên tố p).

Câu 9. C

Trong hợp chất, P có các số oxi hóa -3, +3, +5. Do đó, khi tham gia phản ứng hóa học P vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa thể hiện tính khử.

Câu 10. C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

Giả sử phản ứng xảy ra với H = 100% → N2 hết →Hiệu suất tính theo N2.

Đặt số mol N2 ban đầu là x mol, nH2 ban đầu = 4x mol;

Do hiệu suất phản ứng là 25% nên nN2 pứ = 25%.x = 0,25x mol

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 (Lần 2 - Đề số 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Nhận xét đúng về muối amoni là

 A. Muối amoni là tinh thể ion, phân tử gồm cation amoni và anion hidroxit.

 B. Tất cả các muối amoni đều dễ tan trong nước, khi tan điện li hòa toàn thành cation amoni và anion gốc axit.

 C. Dung dịch muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm đặc, nóng cho thoát ra chất khí làm quỳ tím hóa đỏ.

 D. Khi nhiệt phân muối amoni luôn luôn có khí amoniac thoát ra.

Câu 2. Dung dịch amoniac có tính bazơ do

 A. Amoniac tan nhiều trong nước.

 B. Phân tử amoniac là phân tử có cực.

 C. Khi tan trong nước, amoniac kết hợp với nước tạo ra các ion NH4+ và H3O+.

 D. Khi tan trong nước, các phân tử amoniac kết hợp với ion H+ của nước tạo ra các ion NH4+ và OH-.

Câu 3. Trong công nghiệp, để điều chế H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao người ta thường

 A. cho H2SO4 đặc tác dụng với quặng photphorit hoặc quặng apatit.

 B. cho P tác dụng với HNO3 đặc.

 C. đốt cháy P thu P2O5 rồi cho P2O5 tác dụng với H2O.

 D. nung hỗn hợp Ca3(PO4)2, SiO2, C.

Câu 4. Cho 3,92 gam H3PO4 vào dung dịch chứa 4,4 gam NaOH. Số mol muối tạo thành là

 A. 0,01 và 0,03.

 B. 0,02 và 0,03.

 C. 0,01 và 0,02.

 D. đáp án khác.

Câu 5. Phát biểu sai

 A. Muối nitrat được sử dụng chủ yếu để làm phân đạm trong nông nghiệp.

 B. Nhiều chất hữu cơ bị phá hủy hoặc bốc cháy khi tiếp xúc với HNO3 đặc.

 C. HNO3 là một axit mạnh, có tính oxi hóa mạnh.

 D. HNO3 đặc khi tác dụng với C, S, P nó khử các phi kim đến mức oxi hóa cao nhất.

Câu 6. Hòa tan hoàn toàn 13,00 gam Zn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 0,448 lít khí N2 (đktc). Khối lượng muối trong dung dịch X là

 A. 18,90 gam.

 B. 37,80 gam.

 C. 39,80 gam.

 D. 28,35 gam.

Câu 7. Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường chỉ có 40% P2O5. Vậy % khối lượng Ca(H2PO4)2 trong phân bón đó là

 A. 78,56%.

 B. 56,94%.

 C. 65,92%.

 D. 75,83%.

Câu 8. Trong các nguồn sau, nguồn chứa nhiều photpho trong tự nhiên là

 A. quặng apatit.

 B. quặng xiđerit.

 C. cơ thể người và động vật.

 D. protein thực vật.

Câu 9. Đốt cháy P trong điều kiện thiếu oxi thu được sản phẩm là

 A. PO.

 B. P2O.

 C. P2O3.

 D. P2O5.

Câu 10. Phương pháp chủ yếu sản xuất N2 trong công nghiệp là

 A. chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

 B. nhiệt phân muối NH4NO3.

 C. phân hủy protein.

 D. tất cả đều đúng.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4)

Câu 1. B.

Câu 2. D.

Câu 3. C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4)

Câu 4. A

nNaOH = 0,11 mol, naxit = 0,04 mol

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4) → tạo hai muối Na2HPO4 (x mol) và Na3PO4 (y mol).

Bảo toàn Na có: 2x + 3y = 0,11

Bảo toàn P có: x + y = 0,04

→ x = 0,01 và y = 0,03.

Câu 5. D

HNO3 đặc khi tác dụng với C, S, P nó oxi hóa các phi kim đến mức oxi hóa cao nhất.

Câu 6. C

nZn = 0,2 mol; nN2 = 0,02 mol.

Giả sử sản phẩm khử sinh ra chỉ có N2. Ta có nZn.2 = 0,4 ≠ nN2.10 = 0,2.

Vậy còn có sản phẩm khử là NH4NO3 x mol

Áp dụng định luật bảo toàn electron có: nZn.2 = nN2.10 + nNH4NO3.8

→ nNH4NO3 = 0,025 mol.

Muối trong X gồm Zn(NO3)2 và NH4NO3.

Bảo toàn nguyên tố Zn có nZn(NO3)2 = nZn = 0,2

→ mmuối = 0,2.(65 + 62.2) + 0,025.(18 + 62) = 39,80 gam.

Câu 7. C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4)

Câu 8. A

Hai khoáng vật chính của photpho là photphorit và apatit.

Câu 9. C

 4P + 3O2 (thiếu) → 2P2O3

Câu 10. A

Phương pháp chủ yếu sản xuất N2 trong công nghiệp là chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa