Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

Đề kiểm tra Hóa học 11 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Phương trình 2H+ + S2- → H2S là phương trình ion rút gọn của phản ứng?

Quảng cáo

 A. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S.

 B. 5H2SO4 đặc + 4Mg → 4MgSO4 + H2S + 4H2O.

 C. K2S + 2HCl → 2KCl + H2S.

 D. BaS + H2SO4 → BaSO4 + H2S.

Câu 2: Axit mạnh HNO3 và axit yếu HNO2 có cùng nồng độ mol 0,1M và ở cùng nhiệt độ. Sự so sánh nồng độ mol ion nào sau đây là đúng?

 A. [H+] của HNO3 < [H+] của HNO2.

 B. [H+] của HNO3 > [H+] của HNO2.

 C. [H+] của HNO3 = [H+] của HNO2.

 D. [NO3-] của HNO3 < [NO2-] của HNO2.

Câu 3: Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12 vào 8 lít dung dịch HCl có pH = 3 thu được dung dịch Y có pH = 11. Giá trị của a là

 A. 0,12.

 B. 1,6.

 C. 1,78.

 D. 0,8.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Dung dịch X gồm 0,1 mol K+; 0,2 mol Mg2+; 0,1 mol Na+; 0,2 mol Cl- và a mol Y-. Ion Y- và a là

 A. OH- và 0,4.

 B. NO3- và 0,4.

 C. OH- và 0,2.

 D. NO3- và 0,2.

Câu 5: Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

 A. MgCl2.

 B. HClO3.

 C. C6H12O6 (glucozơ).

 D. Ba(OH)2.

Câu 6: Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

 A. 2.

 B. 4.

 C. 5.

 D. 3.

Câu 7: Một dung dịch có pH = 5, môi trường của dung dịch là

 A. môi trường axit.

 B. môi trường kiềm.

 C. môi trường trung tính.

 D. không xác định được.

Quảng cáo

Câu 8: Cho dãy các chất: Al2(SO4)3; C2H5OH; C12H22O11 (saccarozơ); CH3COOH; Ca(OH)2; CH3COONH4. Số chất điện li là

 A. 2.

 B. 3.

 C. 4.

 D. 5.

Câu 9: Tập hợp các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch?

 A. NH4+, Na+, HSO3-, OH-.

 B. Fe2+, NH4+, NO3-, SO42-.

 C. Na+, Mg2+, OH-, NO3-.

 D. Fe2+, K+, OH-, NO3-.

Câu 10. Một mẫu nước mưa có pH = 4,82. Vậy nồng độ H+ trong đó là

 A. 10-4M.

 B. 10-5M.

 C. > 10-5M.

 D. < 10-5M.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. C

A – PT ion rút gọn: FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S ↑

B – PT ion rút gọn: SO42- + 10H+ + 4Mg → 4Mg2+ + H2S ↑ + 4H2O

C – PT ion rút gọn: 2H+ + S2- → H2S ↑

D – PT ion rút gọn: Ba2+ + S2- + 2H+ + SO42- → BaSO4 ↓ + H2S ↑

Câu 2. B

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

Câu 3. C

Dung dịch KOH có pH = 12 → pOH = 14 – 2 = 2

→ [OH-] = 10-2 = 0,01 (M) → nOH- ban đầu = 0,01.a (mol).

Dung dịch HCl có pH = 3 → [H+] = 10-3 (M) → nH+ban đầu = 8.10-3 (mol)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

Dung dịch sau phản ứng có pH = 11 > 7 nên OH-

pOH sau = 14 – 11 = 3 → [OH-] = 10-3 (M)

→ nOH- = 10-3. (a + 8) = 0,01a – 8.10-3 → a = 1,78.

Câu 4. B

Do Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓ Loại A và C.

Bảo toàn điện tích:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

Câu 5. C

Loại A, B và D do axit (HClO3), bazơ (Ba(OH)2), muối (MgCl2) phân li ra ion khi hòa tan trong nước

Câu 6. A

Các chất lưỡng tính trong dãy gồm Cr(OH)2 và Zn(OH)2.

Câu 7. A

pH = 5 < 7. Vậy môi trường của dung dịch là môi trường axit.

Câu 8. C

Chất điện li gồm Al2(SO4)3, CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4.

Câu 9. B

Các ion trong B đều không kết hợp được với nhau tạo thành chất ↓, chất ↑ hoặc chất điện li yếu.

Câu 10. C

pH = 4,82 → [H+] = 10-4,82M > 10-5M.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa