Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 5)

Đề kiểm tra Hóa học 11 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Quảng cáo

 A. NaCl.

 B. CH3COOH.

 C. H2O.

 D. HF.

Câu 2: Chất nào sau đây là chất điện li?

 A. HCl.

 B. C6H6.

 C. CH4.

 D. C2H5OH.

Câu 3: Phương trình điện li nào sau đây không đúng?

 A. CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+.

 B. HCl → H+ + Cl-.

 C. HClO → H+ + ClO-

 D. Na3PO4→ 3Na+ + PO43- .

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Dung dịch X chứa HCl với nồng độ mol là 0,01M. pH của dung dịch là

 A. 1.

 B. 2.

 C. 3.

 D. 4.

Câu 5. Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol 0,1M: NaCl, CH3COOH, NH3, C2H5OH. Dung dịch có độ dẫn điện tốt nhất là

 A. NaCl.

 B. CH3COOH.

 C. NH3.

 D. C2H5OH.

Câu 6. Cho dung dịch X chứa các ion: H+, Ba2+, NO3- vào dung dịch Y chứa các ion: Na+, SO32-, SO42-, S2-. Số phản ứng xảy ra là

 A. 1.

 B. 2.

 C. 3.

 D. 4.

Câu 7: Một dung dịch có chứa các ion: Mg2+ (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol) và SO42- (x mol). Giá trị của x là

 A. 0,05.

 B. 0,075.

 C. 0.1.

 D. 0,15.

Quảng cáo

Câu 8: Một dung dịch có [OH-] = 4,2.10-3, đánh giá nào dưới đây là đúng?

 A. pH = 3.

 B. pH = 4.

 C. pH < 3.

 D. pH > 4.

Câu 9: Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

 A. 1.

 B. 2.

 C. 3.

 D. 4.

Câu 10. Tập hợp các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch?

 A. NH4+, Na+, HCO3-, OH-.

 B. Fe2+, NH4+, NO3-, SO42-.

 C. Na+, Fe2+, OH-, NO3-.

 D. Cu2+, K+, OH-, NO3-.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 5)

Câu 1. A

NaCl là muối tan được trong nước nên là chất điện li mạnh.

B, D sai vì CH3COOH; HF là các axit yếu nên là chất điện li yếu.

C sai vì H2O là chất điện li rất yếu.

Câu 2. A

Phương trình điện li của HCl:

 HCl → H+ + Cl-

Câu 3. C

 HClO là axit yếu nên là chất điện li yếu.

 Phương trình điện li: HClO ⇌ H+ + ClO-

Câu 4. B

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 5)

Câu 5. A

Các dẫn điện tốt (chất điện li mạnh) là các muối, axit mạnh, bazơ mạnh

→ Trong các chất trên, NaCl là muối; CH3COOH là axit yếu, NH3 là bazơ yếu, C2H5OH là ancol → NaCl là chất điện li mạnh → NaCl là chất dẫn điện tốt nhất.

Câu 6. D

 2H+ + SO32- → H2O + SO2

 2H+ + S2- → H2S↑

 Ba2+ + SO32- → BaSO3

 Ba2+ + SO42- → BaSO4↓.

Câu 7. B

Bảo toàn điện tích:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 5)

Câu 8. D

[OH-] = 4,2.10-3M pOH = –lg(4,2.10-3) = 2,38 pH = 14 – pOH = 11,62 > 4.

Câu 9. D

Các chất lưỡng tính là: Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3 và Cr(OH)3.

Câu 10. B

Các ion trong B đều không kết hợp được với nhau tạo thành chất ↓, chất ↑ hoặc chất điện li yếu.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa