Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

Đề kiểm tra Hóa học 11 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Phương trình H+ + OH- → H2O là phương trình ion rút gọn của phản ứng có phương trình nào sau đây?

Quảng cáo

 A. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.

 B. NaOH + HCl → NaCl + H2O.

 C. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O.

 D. 3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O.

Câu 2. Các hợp chất trong dãy chất nào sau đây đều có tính lưỡng tính?

 A. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2.

 B. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2.

 C. Cr(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2.

 D. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2.

Câu 3. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li yếu?

 A. CH3COOH.

 B. KOH.

 C. HCl.

 D. NaCl.

Quảng cáo

Câu 4. Các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là

 A. Na+, NH4+, SO42-, Cl-.

 B. Mg2+, Al3+, NO3-, CO32-.

 C. Ag+, Mg2+, NO3-, Br-.

 D. Fe3+, Ag+, NO3-, Cl-.

Câu 5. Cho 400 ml dung dịch KOH 0,1M vào 400 ml dung dịch MgCl2 0,2M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 2,9.

 B. 1,16.

 C. 2,32.

 D. 4,64.

Câu 6. Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH- của nước) là

 A. H+, PO43-.

 B. H+, H2PO4-, PO43-.

 C. H+, HPO42-, PO43-.

 D. H+, H2PO4-, HPO42-, PO43-.

Câu 7. Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 20 ml dung dịch NaOH xM. Giá trị của x là

 A. 0,4.

 B. 0,2.

 C. 0,3.

 D. 0,1.

Quảng cáo

Câu 8. Một dung dịch gồm: 0,03 mol K+; 0,04 mol Ba2+; 0,05 mol HCO3- và a mol ion Xn- (bỏ qua sự điện li của nước). Ion Xn- và giá trị của a lần lượt là

 A. Cl- và 0,03.

 B. NO3- và 0,06.

 C. SO42- và 0,03.

 D. OH- và 0,06.

Câu 9. Cho 10 ml dung dịch HCl có pH = 3. Thêm vào đó x ml nước cất và khuấy đều thu được dung dịch có pH = 4. Hỏi x bằng bao nhiêu?

 A. 10.

 B. 40.

 C. 90.

 D. 100.

Câu 10. Một dung dịch có [H+] = 2.10-4 M. Môi trường của dung dịch là

 A. axit.

 B. kiềm.

 C. trung tính.

 D. không xác định được.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4) | Đề thi Hóa 11 có đáp án

Câu 1. B

 A – PT ion thu gọn: OH- + HCO3- → CO32- + H2O

 B – PT ion thu gọn: H+ + OH- → H2O

 C – PT ion thu gọn: Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + 2H2O

 D – PT ion thu gọn: Fe(OH)3 + 3H+ → Fe3+ + 3H2O.

Quảng cáo

Câu 2. B

 Các chất lưỡng tính: Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2.

Câu 3. A

 CH3COOH là axit yếu nên là chất điện li yếu.

Câu 4. A

Các ion Na+, NH4+, SO42-, Cl- không kết hợp được với nhau tạo thành chất ↓, chất ↑ hoặc chất điện li yếu.

Câu 5. B

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4) | Đề thi Hóa 11 có đáp án

Theo PT Mg2+ dư, số mol kết tủa tính theo số mol OH-

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4) | Đề thi Hóa 11 có đáp án

Câu 6. D

H3PO4 là axit 3 nấc. Trong dung dịch nước, H3PO4 phân li theo từng nấc:

 H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4- (nấc 1 chủ yếu)

 H2PO4- ⇌ H+ + HPO42- (nấc 2 kém hơn)

 HPO42- ⇌ H+ + PO43- (nấc 3 rất yếu).

Câu 7. D

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4) | Đề thi Hóa 11 có đáp án

Câu 8. B

Loại C vì SO42- tạo kết tủa với Ba2+.

Loại D vì OH- phản ứng được với HCO3-.

Từ đáp án A và B Ion dạng X-

Bảo toàn điện tích:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4) | Đề thi Hóa 11 có đáp án

Câu 9. C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4) | Đề thi Hóa 11 có đáp án

Câu 10. A

[H+] = 2.10-4 M > 10-7 M, vậy môi trường của dung dịch là môi trường axit.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 12