Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

    Đề thi học kỳ II môn Hóa 11

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Hiện tượng xảy ra khi cho brom lỏng vào ống nghiệm chứa benzen, lắc nhẹ hỗn hợp?

Quảng cáo

A. Brom lỏng bị mất màu.

B. Có khí thoát ra.

C. Xuất hiện kết tủa.

D. Brom lỏng không bị mất màu.

Câu 2: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và chất nào dưới đây?

A. CH3COOH.      B. CH3CHO.

C. HCOOH.      D. C2H5OH.

Câu 3: Oxi hoá không hoàn toàn ancol isopropylic bằng CuO nung nóng, thu được chất hữu cơ X. Tên gọi của X là:

A. metyl phenyl xeton.

B. metyl vinyl xeton.

C. đimetyl xeton.

D. propanal.

Câu 4: Oxi hoá không CH3CH2OH bằng CuO đun nóng, thu được anđehit có công thức là:

A. CH3CH2CHO.      B. CH3CHO.

C. CH2 = CHCHO.      D. HCHO.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 5: Cho m (g) anđehit axetic vào dung dịch AgNO3/ NH3 dư thì thu được 6,48 gam Ag. Với H = 75% thì m có giá trị là:

A. 1,32g.      B. 1,98g.

C. 1,76g.      D. 0,99g.

Câu 6: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của xeton có công thức phân tử C5H10O?

A. 2.      B. 3.

C. 5.      D. 4.

Câu 7: Cho dãy các chất sau: HCHO, HCOOH, C2H2, CH3 – CO – CH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng bạc là:

A. 1.      B. 2.

C. 3.      D. 4.

Câu 8: Chất nào sau đây là axit axetic?

A. CH3CHO. B. CH3COOH.

C. HCOOH. D. HCHO.

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm 4 hiđrocacbon thu được 33g CO2 và 13,5g H2O. Giá trị của a là:

A. 10,5.      B. 11.

C. 11,5.      D. 12.

II. Phần tự luận

Câu 1: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các các dung dịch sau: ancol etylic; axit axetic; axit acrylic chứa trong lọ mất nhãn.

Câu 2: Trung hòa 3,36 gam một axit hữu cơ Y đơn chức cần dùng 100 gam dung dịch NaOH 2,24%.

   a/ Xác định công thức phân tử của Y

   b/ Xác định công thức cấu tạo của Y và gọi tên Y theo tên thường và danh pháp thay thế.

Quảng cáo

Câu 3: Hỗn hợp X gồm 2 anken đồng đẳng liên tiếp tác dụng với H2O thu được 6,45 gam hỗn hợp Y gồm 3 ancol. Thực hiện phản ứng ete hóa hết Y thu được 5,325 hỗn hợp Z gồm 6 ete. Xác định CTCT của 3 ancol.

Câu 4: Hợp chất hữu cơ G (chứa C, H, O) có CTPT trùng với CTĐGN và %C = 67,7419%; %O = 25,8065%. Tiến hành thí nghiệm về G thu được kết quả như sau:

   + Cho 1mol G vào bình đựng Na dư thu được 22,4 lít khí (ở đktc).

   + Cho 0,1 mol G vào 250 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Trung hòa X bằng 100 ml HCl 1,5M.

   + Cho m gam G vào nước brom vừa đủ thu được chất rắn Y chứa 56,7376% brom về khối lượng.

- Xác định CTCT của G.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A D D C B C
Câu 6 7 8 9
Đ/A B B B A

Câu 1:

- Hiện tượng xảy ra: “Brom lỏng không bị mất màu” do thiếu xúc tác bột Fe.

- Chọn đáp án D.

Câu 2:

- Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và C2H5OH.

- Chọn đáp án D.

Câu 3:

- Ancol isopropylic: (CH3)2CHOH là ancol bậc 2 → X là CH3 – CO – CH3 (đimetyl xeton).

- Chọn đáp án C.

Câu 4:

- Oxi hoá CH3CH2OH bằng CuO đun nóng, thu được anđehit có công thức là CH3CHO.

- Chọn đáp án B.

Câu 5:

- Anđehit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

- Chọn đáp án C.

Câu 6:

   nAg = 2nanđehit pư → nanđehit pư = 0,03 mol.

   Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

- Chọn đáp án C.

Câu 7:

- Ứng với CTPT C5H10O có 3 đồng phân là xeton:

   (CH3 – CO – CH2 – CH2 – CH3,

   CH3 – CO – CH(CH3)2,

   C2H5 – CO – C2H5).

- Chọn đáp án B.

Câu 8:

- Chất trong dãy tham gia phản ứng tráng bạc là HCHO, HCOOH.

- Chọn đáp án B.

Câu 9:

- Axit axetic là CH3COOH.

- Chọn đáp án B.

Câu 10:

- Số mol CO2 = số mol H2O = 0,75 (mol)

   a = mC + mH = 0,75.12 + 0,75.2.1 = 10,5 (gam).

- Chọn đáp án A.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- Đánh số thứ tự từng lọ, trích mỗi lọ một ít sang ống nghiệm đánh số tương ứng

- Cho mỗi mẫu thử một mẩu quỳ tím; quỳ tím chuyển sang màu đỏ:

   ⇒ nhóm I (axit axetic, axit acrylic); mẫu thử còn lại ko làm đổi màu quỳ tím.

- Phân biệt nhóm I: Cho vài giọt dd brom vào 2 mẫu thử còn lại, lắc nhẹ. Mẫu thử làm làm mất màu dd brom là axit acrylic, không hiện tượng là axit axetic.

   CH2 = CH – COOH + Br2 → CH2Br – CHBr – COOH.

Câu 2:

- Tính số mol NaOH = 0,056 mol

- Gọi CTTQ axit RCOOH (R là H hoặc gốc HC)

- Viết PT:

   RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O

- Theo PTHH xác định số mol axit 0,056 mol

   → Maxit = 60 ⇒ R = 15 ( R là - CH3)

- CTPT: C2H4O2

- CTCT: CH3COOH

- Tên thay thế: axit etanoic; tên thường: axit axetic.

Câu 3:

- Do 2 anken đồng đẳng liên tiếp, đặt hai anken là:    Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

   Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

- Số mol H2O = 0,0625 ⇒ số mol ancol = 0,125 mol

   Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

- Vậy hai ancol C2H5OH và C3H7OH

- HS viết đúng 3 CTCT:

   CH3CH2OH;

   CH3 – CH2 – CH2 – OH,

   CH3 – CH(OH) – CH3.

Câu 4:

- Đặt G: CxHyOz

- Ta có:

   Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

   = 7 : 8 : 2

- G có CTPT trùng với CTĐGN vậy công thức phân tử của G là C7H8O2

- Theo bài ra:

   + Cho 1mol G vào bình đựng Na dư thu được 1 mol khí → G có 2 nhóm – OH.

   + 0,1 mol G phản ứng vừa đủ với 0,1 mol NaOH → G có 1 nhóm - OH phenol.

→ công thức của G là: HO-C6H4-CH2OH

- Gọi số nguyên tử H bị thế với Br2 bằng x, viết phương trình và tìm được x = 2

- Viết đúng 2 CTCT:

   o – HO - C6H4 - CH2OH

   hoặc p – HO - C6H4 -CH2OH

Chú ý: Viết thiếu hoặc viết sai 1 CT không cho điểm phần này.

Xem thêm các Đề thi Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa