Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

    Đề thi học kỳ II môn Hóa 11

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Hiện tượng xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch thuốc tím là:

Quảng cáo

A. dung dịch KMnO4 bị mất màu.

B. có kết tủa trắng.

C. có sủi bọt khí.

D. không có hiện tượng gì.

Câu 2: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:

A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.

B. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH.

C. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.

D. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn anđehit X, thu được thể tích khí CO2 bằng thể tích hơi nước (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho 0,01 mol X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 0,04 mol Ag. X là:

A. anđehit no, mạch hở, hai chức.

B. anđehit không no, mạch hở, hai chức.

C. anđehit axetic.

D. anđehit fomic.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 4 mol CO2. Chất X tác dụng được với Na, tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là

A. HOOC – CH = CH – COOH.

B. HO - CH2 - CH2 – CH2 – CHO.

C. HO - CH2 – CH = CH – CHO.

D. HO - CH2 - CH2 – CH = CH – CHO.

Câu 5: Cho 0,36g metanal vào dung dịch AgNO3/ NH3 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thì thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

A. 1,296g.      B. 2,592g.

C. 5,184g.      D. 2,568g.

Câu 6: Chất nào sau đây là axit acrylic?

A. CH3COOH.        B. HCOOH.

C. CH2 = CH – COOH.      D. HCHO.

Câu 7: Cho sơ đồ sau:

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

- Các chất X, Y, Z tương ứng là:

A. C4H4, C4H6, C4H10.

B. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

C. C2H4, C2H6O2, C2H5OH.

D. C2H6, C2H5Cl, CH3COOH.

Quảng cáo

Câu 8: Cho các chất: but – 1 – en, but – 1 – in, buta – 1, 3 – đien, vinylaxetilen, isobutilen, anlen. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với khí dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra butan?

A. 6.      B. 5.

C. 4.      D. 3.

Câu 9: Công thức tổng quát của hiđrocacbon có dạng CnH2n + 2 – 2a. Khi giá trị a = 2 ứng với:

A. xiclopentan.

B. 2 – metylbuta – 1, 3 – đien.

C. vinylaxetylen.

D. xiclohexan.

Câu 10: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là:

A. 20,40 gam.      B. 18,96 gam.

C. 16,80 gam.      D. 18,60 gam.

II. Phần tự luận

Câu 1: Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

   1. Cho etan + Cl2 (as, tỉ lệ 1:1)

   2. Cho stiren + ddBr2.

   3. Cho ancol etylic + kim loại Na

   4. Cho phenol + dd NaOH.

   5. Cho anđehit axetic + AgNO3/ NH3

   6. Cho axit axetic + NaOH

Câu 2: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, hở, đồng đẳng liên tiếp. Cho 11,8 gam X tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 1,68 lít khí ở đktc. Xác định CTPT; CTCT có thể có của hai axit và gọi tên theo danh pháp thay thế.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam một anđehit X no, đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ 8,96 lít khí O2 ở đktc. Xác định CTPT của anđehit X?

Câu 4: Hỗn hợp G gồm 2 ancol X, Y (MX < MY). Tiến hành thí nghiệm về G thu được kết quả như sau:

   - Lấy 6,64 gam G cho vào H2SO4 đặc đun nóng thu được 2 anken liên tiếp.

   - Nhỏ 5 ml H2SO4 đặc vào m gam G và đun nóng ở 140°c sau một thời gian thu được 13,9 gam hỗn hợp Z gồm 3 ete. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 17,92 lít CO2 (ở đktc).

Xác định CTPT của X, Y.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A A C D B C
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A C B C B B

Câu 1:

- Hiện tượng xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch thuốc tím là dung dịch KMnO4 bị mất màu.

- Chọn đáp án A.

Câu 2:

- Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.

- Chọn đáp án C.

Câu 3:

- Chọn đáp án D.

   Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 4:

- Số C trong X = nCO2 : nX = 4

   → Loại đáp án D.

- X tham gia phản ứng tráng Ag → X có nhóm CHO

   → Loại đáp án A.

- X phản ứng với Br2 theo tỉ lệ 1 : 1

   → Loại đáp án C.

- Đáp án đúng là B.

Câu 5:

metanal: HCHO.

- Ta có:

   nAg = 4.nHCHO = 0,012.4 = 0,048 mol

   → m = 0,048.108 = 5,184g.

- Chọn đáp án C.

Câu 6:

- Axit acrylic: CH2 = CH – COOH.

- Chọn đáp án C.

Câu 7:

- Chọn đáp án B.

   Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 8:

- Các chất khi phản ứng hoàn toàn với khí H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra butan là:

   but – 1 – en,

   but – 1 – in,

   buta – 1, 3 – đien,

   vinylaxetilen.

- Chọn đáp án C.

Câu 9:

- Khi a = 2 thì công thức tổng quát là: CnH2n - 2 ứng với 2 – metylbuta – 1, 3 – đien.

- Chọn đáp án B.

Câu 10:

- Đặt CTTQ của X là: Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

- Bảo toàn nguyên tố C ⇒ Số mol CO2 = 0,3 (mol);

- Bảo toàn nguyên tố H ⇒ Số mol H2O = 0,32 (mol)

- Vậy tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là: 0,3.44 + 0.32.18 = 18,96 gam.

- Chọn đáp án B.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm,thiếu cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PTHH.

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 2:

- Tính được số mol khí = 0,075 mol

- Đặt CTTQ của 2 axit là: Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

- Theo bài ra ta có PTHH:

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

   Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

- Vậy 2 axit là C2H5COOH và C3H7COOH

- CTCT: Mỗi CTCT đúng và gọi tên đúng 0,25đ.

   CH3CH2COOH: axit propanoic

   CH3CH2CH2COOH: axit butanoic

   (CH3)2CHCOOH: axit 2 – metylpropanoic.

Câu 3:

- Tính được số mol O2 = 0,4 mol

- Đặt CTPT của anđehit là CnH2nO (n ≥ 1)

- PTHH:

   Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

- Theo bài ra: Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

- Giải PT được n = 3.

- Vậy anđehit là C3H6O.

Câu 4:

- Vì G cho vào H2SO4 đặc đun nóng thu được 2 anken liên tiếp nên G gồm 2 ancol no, đơn chức, mạch hở và liên tiếp.

- Gọi CTC của G là: Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

- Pư tạo ete:

   Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

- Đốt cháy ete:

   Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

- Tìm được Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

- Vậy 2 ancol là: X: C2H5OH; Y là C3H7OH

Xem thêm các Đề thi Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa