Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

    Đề thi học kỳ II môn Hóa 11

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Dãy chất nào sau đây làm mất màu dd brom?

Quảng cáo

A. Stiren, butađien, isopentin, etilen.

B. Isopropylbenzen, pentin, propilen.

C. Xiclopropan, benzen, isobutilen, propin.

D. Toluen, axetilen, butin, propen.

Câu 2: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là:

A. Y, T, X, Z.      B. Z, T, Y, X.

C. T, X, Y, Z.      D. T, Z, Y, X.

Câu 3: Anđehit X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 36. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X là:

A. 2.      B. 1.

C. 3.      D. 4.

Câu 4: Cho sơ đồ:

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Có bao nhiêu chất phù hợp với chất X trong các chất sau: C2H6, C2H4, CH3CHO, CH3COOCH = CH2?

A. 3.      B. 4.

C. 1.      D. 2.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 5: Cho phản ứng: 2C6H5CHO + KOH → C6H5COOK + C6H5CH2OH. Phản ứng này chứng tỏ C6H5CHO:

A. chỉ thể hiện tính oxi hoá.

B. không thể hiện tính khử và tính oxi hoá.

C. vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tính khử

D. chỉ thể hiện tính khử

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X, thu được 0,351 gam H2O và 0,4368 lít khí CO2 (ở đktc). Biết X có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Chất X là:

A. C2H5CHO.      B. CH2 = CH - CH2 - OH.

C. CH3COCH3.      D. O = CH – CH = O.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường.

B. Các axit cacboxylic không tham gia được phản ứng tráng bạc.

C. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

D. Các ancol bậc III không bị oxi hóa bởi CuO.

Câu 8: Hỗn hợp X gồm các đồng phân ankin của C4H6. Để tách riêng từng đồng phân trong X dùng cặp hóa chất là:

A. dd Br2, H2.

B. dd KMnO4, dd HCl.

C. dd AgNO3/ NH3, dd HCl.

D. O2, dd AgNO3/ NH3.

Quảng cáo

Câu 9: Số đồng phân cấu tạo của C4H8 là:

A. 4.      B. 5.

C. 6.      D. 7.

Câu 10: Trong các nhận định sau:

   (1) Phản ứng cộng HX của các ankin cũng tuân theo quy tắc Mac – cốp – nhi – cốp như anken.

   (2) Phản ứng cộng HX của ankan tuân theo quy tắc Mac – cốp – nhi – cốp.

   (3) Các anken tham gia phản ứng cộng với dung dịch theo tỉ lệ 1 : 1.

   (4) Ankan, anken, ankin, ankađien đều có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng.

- Số nhận định đúng là:

A. 1.      B. 2.

C. 3.      D. 4.

II. Phần tự luận

Câu 1: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các các dung dịch sau: anđehit axetic; axit etanoic; axit fomic chứa trong lọ mất nhãn.

Câu 2: Cho một anđehit đơn chức, mạch hở (X) tác dụng với dung dịch AgNO3 ( trong NH3 dư, t°). Sau phản ứng hoàn toàn, thu được 18,2 gam muối của axit hữu cơ tương ứng và 43,2 gam Ag. Viết phương trình phản ứng, xác định CT và gọi tên X.

Câu 3: Hỗn hợp A gồm axit axetic và etanol. Chia A thành ba phần bằng nhau.

   + Phần 1 tác dụng với Kali dư thấy có 3,36 lít khí thoát ra.

   + Phần 2 tác dụng với Na2CO3 dư thấy có 1,12 lít khí CO2 thoát ra.

   + Phần 3 được thêm vào vài giọt dung dịch H2SO4, sau đó đun sôi hỗn hợp một thời gian.

- Biết hiệu suất của phản ứng este hoá bằng 60%. Khối lượng este tạo thành là bao nhiêu?

- (Các thể tích khí đo ở đktc).

Câu 4: Hỗn hợp Z gồm hai axit hữu cơ X và Y có khối lượng 4,1 gam tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 5,75 gam muối. Nếu cho toàn bộ lượng Z ở trên thực hiện phản ứng tráng gương thì thu được 10,08 gam Ag. Xác định CTCT của X và Y.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A A D A A C
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A A D C B B

Câu 1:

- Dãy chất làm mất màu dd brom: Stiren, butađien, isopentin, etilen.

- Chọn đáp án A.

Câu 2:

- Chiều tăng dần nhiệt độ sôi: T, Z, Y, X.

- Chọn đáp án D.

Câu 3:

- Ứng với CTPT C4H8O có 2 đồng phân là anđehit:

   (CH3 – CH2 – CH2 – CHO,

   (CH3)2CH – CHO).

- Chọn đáp án A.

Câu 4:

- Chọn đáp án A.

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Câu 5:

- C6H5CHO vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

- Chọn đáp án C.

Câu 6:

nH2O = nCO2 = 0,0195 mol → loại đáp án D.

- X có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng → X là C2H5CHO thỏa mãn.

- Chọn đáp án A.

Câu 7:

- Các ancol bậc III không bị oxi hóa bởi CuO.

- Chọn đáp án D.

Câu 8:

- Chọn đáp án C.

- có hai đồng phân ankin là: but – 1 – in và but – 2 – in.

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Câu 9:

- Có 5 đồng phân cấu tạo: but – 1 – en; but – 2 – en; metylpropen; metylxiclopropan; xiclobutan.

- Chọn đáp án B.

Câu 10:

- Nhận định đúng là (1) và (3).

- Chọn đáp án B.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- Đánh số thứ tự từng lọ, trích mỗi lọ một ít sang ống nghiệm đánh số tương ứng

- Cho vào mỗi mẫu thử một mầu quỳ tím. Hiện tượng:

   + Quỳ tím chuyển sang màu đỏ: HCOOH, CH3COOH (nhóm I)

   + Quỳ tím không đổi màu: CH3CHO.

- Phân biệt nhóm I: Dùng dd AgNO3/ NH3, đun nóng

   + Có phản ứng tráng Ag: HCOOH

   + Không hiện tượng: CH3COOH

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Câu 2:

Trường hợp 1: Xét anđehit là HCHO.

- PTHH:

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

- Sau phản ứng không thu được muối của axit hữu cơ, TH1 loại.

Trường hợp 2: Xét anđehit khác HCHO.

- Đặt CTPT của anđehit là RCHO (R ≥ 15)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

MRCOONH4 = 18,2 : 0,2 = 91

   → R = 29 ( R là CH3 – CH2 - )

- Vậy anđehit là CH3CH2CHO: propanal

Câu 3:

- Gọi số mol CH3COOH, C2H5OH trong mỗi phần lần lượt là x, y mol

- Phần 1:

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

   → x + y = 0,3 (I)

- Phần 2:

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

   →0,5x = 0,05 (II)

- Phần 3:

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

- Theo PTHH có C2H5OH dư

H = 60% → meste = 0,1.88.60% = 5,28g.

Câu 4:

- Vì có phản ứng tráng gương ⇒ một axit là HCOOH

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

- Gọi Axit còn lại là RCOOH (x mol)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

- Theo khối lượng axit và khối lượng muối lập được hệ pt:

   Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

- Giải hệ được x = 0,025; R = 27 ⇒ C2H3 -

- Vậy 2 axit là HCOOH và CH2 = CH - COOH.

Xem thêm các Đề thi Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa