Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Choose the best answer

Quảng cáo

1. _______ are you? – I’m fine, thanks.

A. What       B. Who       C. Where       D. How

2. There _______ a television in the living room.

A. am       B. is       C. are       D. do

3. _______ people are there in your family? – There are four.

A. Who       B. How       C. How old       D. How many

4. _______ do you live? – I live in Hue.

A. Where       B. What       C. Who       D. How

5. _______ is Mr. Hung? – He is 45 years old.

A. What       B. Who       C. How old       D. How

6. _______ is that? – That is my friend, Nga.

A. What       B. Where       C. Who       D. How

1. 2. 3. 4. 5. 6.

II. Make questions for the following answers

Quảng cáo

1. There are five people in my family.

How many ______________________________________________?

2. Her name is Lily.

What ___________________________________________________?

3. My brother is six years old.

How old ________________________________________________?

4. Yes, my school is big.

Is ______________________________________________________?

5. Her pen is on the table?

Where __________________________________________________?

6. I’m very well, thanks.

How ___________________________________________________?

Đáp án

I. Choose the best answer

1. D 2. B 3. D 4. A 5. C 6. C

II. Make questions for the following answers

1. How many people are there in your family?

2. What is her name?

3. How old is your brother?

4. Is your school big?

5. Where is her pen?

6. How are you?

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-6-hoc-ki-1.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học