CARTESIAN JOIN hoặc CROSS JOIN trong SQLCARTESIAN JOIN hoặc CROSS JOIN trong SQL trả về tích Đề-các của các tập hợp bản ghi từ hai hoặc nhiều bảng đã được kết hợp. Vì thế, nó tương đương như một INNER JOIN khi join-condition luôn luôn ước lượng là True hoặc khi join-condition là vắng mặt trong lệnh.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của CARTESIAN JOIN hoặc CROSS JOIN trong SQL như sau:

SELECT bang1.cot1, bang2.cot2...
FROM bang1, bang2 [, bang3 ]

Ví dụ

Giả sử có hai bảng, bảng SINHVIEN có các bản ghi sau:

+----+---------+-----+-----------+--------+
| ID | TEN  | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |
+----+---------+-----+-----------+---------+
| 1 | Hoang  | 21 | CNTT   | 4000000    |
| 2 | Viet  | 19 | DTVT   | 3000000   |
| 3 | Thanh  | 18 | KTDN   | 4000000   |
| 4 | Nhan  | 19 | CK    |  4500000  |
| 5 | Huong  | 20 | TCNH   |  5000000   |
+----+---------+-----+-----------+---------+

Bảng MUONSACH có các bản ghi sau:

+-----+---------------------+-------------+--------+
|STT | NGAY        | SINHVIEN_ID | SOTIEN |
+-----+---------------------+-------------+--------+
| 102 | 2009-10-08 00:00:00 |      3 |  320 |
| 100 | 2009-10-08 00:00:00 |      3 |  250 |
| 101 | 2009-11-20 00:00:00 |      2 |  280 |
| 103 | 2008-05-20 00:00:00 |      4 |  290 |
+-----+---------------------+-------------+--------+
Quảng cáo

Bây giờ, chúng ta kết hợp hai bảng bởi sử dụng CARTESIAN JOIN trong SQL như sau:

SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY
   FROM SINHVIEN, MUONSACH;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

+----+----------+--------+---------------------+
| ID | TEN   | SOTIEN | NGAY        |
+----+----------+--------+---------------------+
| 1 | Hoang  |  320 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 1 | Hoang  |  250 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 1 | Hoang  |  280 | 2009-11-20 00:00:00 |
| 1 | Hoang  |  290 | 2008-05-20 00:00:00 |
| 2 | Viet  |  320 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 2 | Viet  |  250 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 2 | Viet  |  280 | 2009-11-20 00:00:00 |
| 2 | Viet  |  290 | 2008-05-20 00:00:00 |
| 3 | Thanh |  320 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 3 | Thanh |  250 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 3 | Thanh |  280 | 2009-11-20 00:00:00 |
| 3 | Thanh |  290 | 2008-05-20 00:00:00 |
| 4 | Nhan |  320 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 4 | Nhan |  250 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 4 | Nhan |  280 | 2009-11-20 00:00:00 |
| 4 | Nhan |  290 | 2008-05-20 00:00:00 |
| 5 | Huong  |  320 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 5 | Huong  |  250 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 5 | Huong  |  280 | 2009-11-20 00:00:00 |
| 5 | Huong  |  290 | 2008-05-20 00:00:00 |
+----+----------+--------+---------------------+

su_dung_join_trong_sql.jsp


Tài liệu giáo viên