Hàm xử lý chuỗi trong SQLHàm xử lý chuỗi trong SQL được sử dụng để thao tác với chuỗi. Bảng dưới liệt kê chi tiết các hàm xử lý chuỗi quan trọng trong SQL.

Tên hàm Miêu tả
Hàm ASCII() Trả về giá trị số của ký tự cực tả (bên trái nhất)
Hàm BIN() Trả về một biểu diễn chuỗi của tham số
Hàm BIT_LENGTH() Trả về độ dài (số bit) của tham số
Hàm CHAR_LENGTH() Trả về số ký tự của tham số
Hàm CHAR() Trả về ký tự cho mỗi số nguyên đã truyền
Hàm CHARACTER_LENGTH() Giống hàm CHAR_LENGTH()
Hàm CONCAT_WS() Viết tắt của Concatenate With Separator, là một mẫu hàm CONCAT() đặc biệt
Hàm CONCAT() Nối chuỗi
Hàm CONV() Chuyển đổi các số sang các cơ số khác nhau
Hàm ELT() Trả về chuỗi tại chỉ mục
Hàm EXPORT_SET() Trả về một chuỗi để mà với một bit được thiết lập trong bits, bạn lấy một chuỗi on, và với mỗi khi không được thiết lập trong bits, bạn lấy chuỗi off. Các bit trong tham số bits được tính từ phải qua trái
Hàm FIELD() Trả về chỉ mục (vị trí) của tham số đầu tiên trong dãy các tham số
Hàm FIND_IN_SET() Trả về chỉ mục (vị trí) của tham số đầu tiên trong tham số thứ hai
Hàm FORMAT() Trả về một số được định dạng với một vị trí sau dấu thập phân đã cho
Hàm HEX() Trả về một biểu diễn chuỗi của một giá trị thuộc hệ cơ số 16
Hàm INSERT() Chèn một chuỗi con tại vị trí đã cho với số ký tự đã xác định
Hàm INSTR() Trả về chỉ mục cho sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi con
Hàm LCASE() Giống hàm LOWER()
Hàm LEFT() Trả về ký tự bên trái nhất
Hàm LENGTH() Trả về độ dài (số byte) của một chuỗi
Hàm LOAD_FILE() Tải file đã được đặt tên
Hàm LOCATE() Trả về vị trí của sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi con
Hàm LOWER() Trả về tham số trong kiểu chữ thường
Hàm LPAD() Trả về tham số chuỗi đã được thêm vào bên trái với chuỗi đã cho
Hàm LTRIM() Xóa các Leading space (theo dõi ví dụ để hiểu ý nghĩa của leading space nếu bạn chưa biết)
Hàm MAKE_SET() Trả về một tập hợp chuỗi được phân biệt bởi dấu phảy mà có bit tương ứng trong tập hợp các bit
Hàm MID() Trả về một chuỗi phụ bắt đầu từ vị trí đã cho
Hàm OCT() Trả về biểu diễn chuỗi của tham số thuộc hệ cơ số 8
Hàm OCTET_LENGTH() Giống hàm LENGTH()
Hàm ORD() Nếu ký tự cực tả của tham số là một ký tự được biểu diễn bởi nhiều byte, trả về mã hóa của ký tự đó
Hàm POSITION() Giống hàm LOCATE()
Hàm QUOTE() Lấy tham số để sử dụng trong một lệnh SQL
Hàm REGEXP Pattern matching (so khớp mẫu) sử dụng Regular Expression
Hàm REPEAT() Lặp lại một chuỗi với số lần đã cho
Hàm REPLACE() Thay thế một chuỗi đã cho nếu xuất hiện
Hàm REVERSE() Đảo ngược các ký tự trong một chuỗi
Hàm RIGHT() Trả về ký tự bên phải nhất
Hàm RPAD() Phụ thêm chuỗi với số lần đã cho
Hàm RTRIM() Gỡ bỏ các Trailing space
Hàm SOUNDEX() Trả về một chuỗi soundex
Hàm SOUNDS LIKE So sánh các sound
Hàm SPACE() Trả về một chuỗi gồm số khoảng trống đã cho
Hàm STRCMP() So sánh hai chuỗi
Hàm SUBSTRING_INDEX() Trả về một chuỗi con từ một chuỗi trước số lần xuất hiện đã cho của delimiter
Hàm SUBSTRING(), SUBSTR() Trả về chuỗi phụ như đã xác định
Hàm TRIM() Gỡ bỏ Leading và Trailing space
Hàm UCASE() Giống hàm UPPER()
Hàm UNHEX() Chuyển đổi mỗi cặp chữ số thập lục phân thành một ký tự
Hàm UPPER() Chuyển đổi thành chữ hoa

Hàm ASCII(str)

Trả về giá trị số của ký tự bên trái nhất (cực tả) của chuỗi str. Trả về 0 nếu str là chuỗi trống. Trả về NULL nếu str là NULL. Hàm ASCII() làm việc với các ký tự có giá trị số từ 0 tới 255.

SQL> SELECT ASCII('2');
+---------------------------------------------------------+
| ASCII('2')                       |
+---------------------------------------------------------+
| 50                           |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

SQL> SELECT ASCII('dx');
+---------------------------------------------------------+
| ASCII('dx')                       |
+---------------------------------------------------------+
| 100                           |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
Quảng cáo

Hàm BIN(N)

Trả về một biểu diễn chuỗi của giá trị nhị phân N, với N là một số long BIGINT. Hàm này tương đương với CONV(N,10,2). Hàm trả về NULL nếu N là NULL.

SQL> SELECT BIN(12);
+---------------------------------------------------------+
| BIN(12)                         |
+---------------------------------------------------------+
| 1100                          |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm BIT_LENGTH(str)

Trả về độ dài (số bit) của chuỗi str.

SQL> SELECT BIT_LENGTH('text');
+---------------------------------------------------------+
| BIT_LENGTH('text')                   |
+---------------------------------------------------------+
| 32                           |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm CHAR(N,... [USING ten_charset])

Hàm CHAR() thông dịch mỗi tham số N như là một số nguyên và trả về một chuỗi gồm các ký tự được cung cấp bởi các giá trị mã hóa của các số nguyên đó. Các giá trị NULL bị bỏ qua.

SQL> SELECT CHAR(77,121,83,81,'76');
+---------------------------------------------------------+
| CHAR(77,121,83,81,'76')                 |
+---------------------------------------------------------+
| SQL                          |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm CHAR_LENGTH(str)

Trả về độ dài (số ký tự) của chuỗi str. Một ký tự được biểu diễn bởi nhiều byte được đếm như là một ký tự đơn. Nghĩa là, với một chuỗi chứa 5 ký tự, mỗi ký tự có độ dài 2 byte, thì hàm LENGTH() trả về 10 còn hàm CHAR_LENGTH() trả về 5.

SQL> SELECT CHAR_LENGTH("text");
+---------------------------------------------------------+
| CHAR_LENGTH("text")                   |
+---------------------------------------------------------+
| 4                            |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm CHARACTER_LENGTH(str)

CHARACTER_LENGTH() là giống hàm CHAR_LENGTH().

Hàm CONCAT(str1,str2,...)

Trả về chuỗi là kết quả của việc nối chuỗi các tham số. Có thể có 1 hoặc nhiều tham số. Nếu tất cả tham số là các chuỗi không phải nhị phân (non-binary), kết quả là một chuỗi không phải là nhị phân. Nếu các tham số bao gồm bất kỳ chuỗi nhị phân nào, thì kết quả là một chuỗi nhị phân. Một tham số dạng số được chuyển đổi thành dạng chuỗi tương đương. Nếu bạn muốn tránh điều này, bạn có thể sử dụng một type cast tường minh, như trong ví dụ sau:

SQL> SELECT CONCAT('My', 'S', 'QL');
+---------------------------------------------------------+
| CONCAT('My', 'S', 'QL')                 |
+---------------------------------------------------------+
| SQL                          |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm CONCAT_WS(separator,str1,str2,...)

Hàm CONCAT_WS() là viết tắt của Concatenate With Separator và là một dạng hàm CONCAT() đặc biệt. Tham số đầu tiên là Separator cho các tham số còn lại. Separator này được thêm vào giữa các chuỗi để được nối chuỗi. Separator có thể là một chuỗi. Nếu Separator là NULL thì kết quả trả về là NULL.

SQL> SELECT CONCAT_WS(',','First name','Last Name' );
+---------------------------------------------------------+
| CONCAT_WS(',','First name','Last Name' )        |
+---------------------------------------------------------+
| First name, Last Name                  |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm CONV(N,tu_co_so,sang_co_so)

Chuyển đổi số giữa các hệ cơ số khác nhau. Trả về một chuỗi biểu diễn số N, đã được chuyển đổi từ hệ cơ số tu_co_so sang hệ cơ số sang_co_so. Trả về NULL nếu bất kỳ tham số nào là NULL. Tham số N được thông dịch như là một số nguyên, nhưng có thể được xác định như là một số nguyên hoặc một chuỗi. Nếu sang_co_so là một số âm, thì N được xem như một số có dấu. Nếu không thì, N được xem như một số không dấu. Hàm CONV() làm việc với 64 bit.

SQL> SELECT CONV('a',16,2);
+---------------------------------------------------------+
| CONV('a',16,2)                     |
+---------------------------------------------------------+
| 1010                          |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm ELT(N,str1,str2,str3,...)

Hàm trả về str1 nếu N = 1, trả về str2 nếu N = 2, và cứ tiếp tục như vậy. Trả về NULL nếu N nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn số tham số. Hàm ELT() là sự bổ sung của FIELD().

SQL> SELECT ELT(1, 'ej', 'Heja', 'hej', 'foo');
+---------------------------------------------------------+
| ELT(1, 'ej', 'Heja', 'hej', 'foo')           |
+---------------------------------------------------------+
| ej                           |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm EXPORT_SET(bits,on,off[,separator[,so_luong_bit]])

Trả về một chuỗi để mà với một bit được thiết lập trong bits, bạn lấy một chuỗi on, và với mỗi khi không được thiết lập trong bits, bạn lấy chuỗi off. Các bit trong tham số bits được tính từ phải qua trái. Các chuỗi được thêm vào kết quả từ trái qua phải, phân biệt nhau bởi separator (theo mặc định là dấu phảy). Số lượng bit nên được xem xét được cung cấp bởi tham số so_luong_bit (mặc định là 64).

SQL> SELECT EXPORT_SET(5,'Y','N',',',4);
+---------------------------------------------------------+
| EXPORT_SET(5,'Y','N',',',4)               |
+---------------------------------------------------------+
| Y,N,Y,N                         |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm FIELD(str,str1,str2,str3,...)

Trả về chỉ mục (vị trí bắt đầu từ 1) của str trong danh sách str1, str2, str3, … Trả về 0 nếu str không được tìm thấy.

SQL> SELECT FIELD('ej', 'Hej', 'ej', 'Heja', 'hej', 'foo');
+---------------------------------------------------------+
| FIELD('ej', 'Hej', 'ej', 'Heja', 'hej', 'foo')     |
+---------------------------------------------------------+
| 2                            |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm FIND_IN_SET(str,danh_sach_str)

Trả về một giá trị trong dãy từ 1 tới N nếu chuỗi str là trong danh sách chuỗi danh_sach_str chứa N chuỗi con.

SQL> SELECT FIND_IN_SET('b','a,b,c,d');
+---------------------------------------------------------+
| SELECT FIND_IN_SET('b','a,b,c,d')            |
+---------------------------------------------------------+
| 2                            |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm FORMAT(X,D)

Định dạng số X trong định dạng như '#,###,###.##', được làm tròn về D vị trí sau dấu phảy, và trả về kết quả dưới dạng một chuỗi. Nếu D là 0, thì kết quả không có dấu thập phân hay phần thập phân.

SQL> SELECT FORMAT(12332.123456, 4);
+---------------------------------------------------------+
| FORMAT(12332.123456, 4)                 |
+---------------------------------------------------------+
| 12,332.1235                       |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm HEX(So_hoac_Chuoi)

Nếu So_hoac_Chuoi là một số, trả về một biểu diễn chuỗi của giá trị thập lục phân N, với N là một số long BIGINT. Hàm này tương đương với hàm CONV(N,10,16).

Nếu So_hoac_Chuoi là một chuỗi, trả về biểu diễn chuỗi thập lục phân của So_hoac_Chuoi với mỗi ký tự trong đó được chuyển đổi thành hai chữ số thập lục phân.

SQL> SELECT HEX(255);
+---------------------------------------------------------+
| HEX(255)                        |
+---------------------------------------------------------+
| FF                           |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

SQL> SELECT 0x616263;
+---------------------------------------------------------+
| 0x616263                        |
+---------------------------------------------------------+
| abc                           |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm INSERT(str,pos,len,newstr)

Trả về chuỗi str, với chuỗi con bắt đầu tại vị trí pos tới len được thay thế với chuỗi newstr. Trả về chuỗi ban đầu nếu giá trị tham số pos là không nằm trong độ dài của chuỗi. Thay thế phần còn lại của chuỗi từ vị trí pos nếu giá trị tham số len là không ở trong độ dài phần còn lại của chuỗi. Trả về NULL nếu bất kỳ tham số nào là NULL.

SQL> SELECT INSERT('Quadratic', 3, 4, 'What');
+---------------------------------------------------------+
| INSERT('Quadratic', 3, 4, 'What')            |
+---------------------------------------------------------+
| QuWhattic                        |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm INSTR(str,substr)

Trả về vị trí của lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi con substr trong chuỗi str. Hàm này tương tự như dạng hai tham số của hàm LOCATE(), ngoại trừ việc thứ tự của tham số bị đảo ngược.

SQL> SELECT INSTR('foobarbar', 'bar');
+---------------------------------------------------------+
| INSTR('foobarbar', 'bar')                |
+---------------------------------------------------------+
| 4                            |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm LCASE(str)

Hàm LCASE() là giống hàm LOWER().

Hàm LEFT(str,len)

Trả về các ký tự có độ dài len bắt đầu từ bên trái nhất của chuỗi str, hoặc trả về NULL nếu bất kỳ tham số nào là NULL.

SQL> SELECT LEFT('foobarbar', 5);
+---------------------------------------------------------+
| LEFT('foobarbar', 5)                  |
+---------------------------------------------------------+
| fooba                          |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm LENGTH(str)

Trả về độ dài (số byte) của chuỗi str. Một ký tự được biểu diễn bằng bao nhiêu byte thì đếm bấy nhiêu byte. Nghĩa là, với một chuỗi chứa 5 ký tự, mỗi ký tự có độ dài 2 byte, hàm LENGTH() trả về 10, trong khi hàm CHAR_LENGTH() trả về 5.

SQL> SELECT LENGTH('text');
+---------------------------------------------------------+
| LENGTH('text')                     |
+---------------------------------------------------------+
| 4                            |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm LOAD_FILE(ten_file)

Đọc file và trả về các nội dung file dưới dạng chuỗi. Để sử dụng hàm này, file phải được đặt trên Server Host, bạn phải xác định pathname đầy đủ tới file đó, và bạn phải có quyền FILE. File phải là có thể đọc bởi tất cả mọi người và kích cỡ của nó nhỏ hơn max_allowed_packet byte.

Nếu file không tồn tại hoặc không thể đọc bởi vì một trong các điều kiện trước đó không được thỏa mãn, hàm sẽ trả về NULL.

Như trong SQL 5.0.19, biến hệ thống character_set_filesystem điều khiển trình thông dịch các filename mà được cung cấp ở dạng literal string (chuỗi hằng).

SQL> UPDATE table_test
  -> SET blob_col=LOAD_FILE('/tmp/picture')
	-> WHERE id=1;
...........................................................
Quảng cáo

Hàm LOCATE(substr,str), LOCATE(substr,str,pos)

Cú pháp đầu tiên trả về vị trí của lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi phụ substr trong chuỗi str. Cú pháp thứ hai trả về vị trí của lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi phụ substr trong chuỗi str, bắt đầu từ vị trí pos. Trả về 0 nếu substr là không trong str.

SQL> SELECT LOCATE('bar', 'foobarbar');
+---------------------------------------------------------+
| LOCATE('bar', 'foobarbar')               |
+---------------------------------------------------------+
| 4                            |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm LOWER(str)

Trả về chuỗi str với tất cả ký tự đã được chuyển đổi thành chữ thường.

SQL> SELECT LOWER('QUADRATICALLY');
+---------------------------------------------------------+
| LOWER('QUADRATICALLY')                 |
+---------------------------------------------------------+
| quadratically                      |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm LPAD(str,len,padstr)

Trả về chuỗi str, đã được phụ thêm vào bên trái bởi chuỗi padstr với len ký tự. Nếu str là dài hơn len, thì giá trị trả về bị rút gọn về len ký tự.

SQL> SELECT LPAD('hi',4,'??');
+---------------------------------------------------------+
| LPAD('hi',4,'??')                    |
+---------------------------------------------------------+
| ??hi                          |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm LTRIM(str)

Trả về chuỗi str sau khi gỡ bỏ các Leading space.

SQL> SELECT LTRIM(' barbar');
+---------------------------------------------------------+
| LTRIM(' barbar')                    |
+---------------------------------------------------------+
| barbar                         |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm MAKE_SET(bits,str1,str2,...)

Trả về một tập giá trị (một chuỗi chứa các chuỗi con phân biệt nhau bởi dấu chấm phảy) gồm các chuỗi mà có bit tương ứng trong tập bits. Tham số str1 tương ứng với bit 0, str2 tương ứng bit 1, và cứ tiếp tục. Các giá trị NULL trong str1, str2, … không được phụ thêm vào kết quả.

SQL> SELECT MAKE_SET(1,'a','b','c');
+---------------------------------------------------------+
| MAKE_SET(1,'a','b','c')                 |
+---------------------------------------------------------+
| a                            |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm MID(str,pos,len)

Hàm MID(str,pos,len) là giống hàm SUBSTRING(str,pos,len).

Hàm OCT(N)

Trả về một biểu diễn chuỗi của giá trị bát phân N, với N là một số long BIGINT. Hàm này tương đương với hàm CONV(N,10,8). Trả về NULL nếu N là NULL.

SQL> SELECT OCT(12);
+---------------------------------------------------------+
| OCT(12)                         |
+---------------------------------------------------------+
| 14                           |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm OCTET_LENGTH(str)

Hàm OCTET_LENGTH() là giống hàm LENGTH().

Hàm ORD(str)

Nếu ký tự bên trái nhất của chuỗi str là một ký tự được biểu diễn bởi nhiều byte, trả về mã hóa cho ký tự đó, được tính toán từ các giá trị số của các byte cấu thành bởi sử dụng công thức này.

 (1st byte code)
+ (2nd byte code . 256)
+ (3rd byte code . 2562) ...

Nếu ký tự bên trái nhất không là một ký tự được biểu diễn bởi nhiều byte, hàm ORD() trả về cùng giá trị như hàm ASCII().

SQL> SELECT ORD('2');
+---------------------------------------------------------+
| ORD('2')                        |
+---------------------------------------------------------+
| 50                           |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm POSITION(substr IN str)

Hàm POSITION(substr IN str) là giống hàm LOCATE(substr,str).

Hàm QUOTE(str)

Trích dẫn một chuỗi để cho một kết quả mà có thể được sử dụng như là một giá trị dữ liệu bị thoát trong một lệnh SQL. Chuỗi được trả về được bao trong các trích dẫn đơn và với mỗi sự thể hiện của ('), ('\'), ASCII NULL, và Control-Z đều được đặt trước bởi một dấu gạch chéo ngược (\). Nếu tham số là NULL, giá trị trả về là từ NULL không được bao trong dấu trích dẫn đơn.

SQL> SELECT QUOTE('Don\'t!');
+---------------------------------------------------------+
| QUOTE('Don\'t!')                    |
+---------------------------------------------------------+
| 'Don\'t!'                        |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

GHI CHÚ: Nếu bạn kiểm tra lại cài đặt, và nếu có bất kỳ bug với hàm này, thì tốt hơn hết là đừng sử dụng nó.

Hàm expr REGEXP pattern

Hàm này thực hiện một so khớp mẫu (pattern match) của expr với pattern. Trả về 1 nếu expr so khớp với pattern, nếu không thì trả về 0. Nếu expr hoặc pattern là NULL, thì kết quả là NULL. REGEXP là không phân biệt kiểu chữ, ngoại trừ khi được sử dụng với các chuỗi nhị phân.

SQL> SELECT 'ABCDEF' REGEXP 'A%C%%';
+---------------------------------------------------------+
| 'ABCDEF' REGEXP 'A%C%%'                 |
+---------------------------------------------------------+
| 0                            |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Một ví dụ khác là:

SQL> SELECT 'ABCDE' REGEXP '.*';
+---------------------------------------------------------+
| 'ABCDE' REGEXP '.*'                  |
+---------------------------------------------------------+
| 1                            |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Thêm một ví dụ nữa:

SQL> SELECT 'new*\n*line' REGEXP 'new\\*.\\*line';
+---------------------------------------------------------+
| 'new*\n*line' REGEXP 'new\\*.\\*line'          |
+---------------------------------------------------------+
| 1                            |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm REPEAT(str,count)

Trả về một chuỗi chứa chuỗi str được lặp lại count lần. Nếu count là nhỏ hơn 1, trả về chuỗi trống. Trả về NULL nếu str hoặc count là NULL.

SQL> SELECT REPEAT('SQL', 3);
+---------------------------------------------------------+
| REPEAT('SQL', 3)                   |
+---------------------------------------------------------+
| SQLSQLSQL                     |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm REPLACE(str,from_str,to_str)

Trả về chuỗi str với tất cả lần xuất hiện của chuỗi từ from_str được thay thế bởi chuỗi to_str. Hàm REPLACE() thực hiện một so khớp phân biệt kiểu chữ khi tìm kiếm cho from_str.

SQL> SELECT REPLACE('www.mysql.com', 'w', 'Ww');
+---------------------------------------------------------+
| REPLACE('www.mysql.com', 'w', 'Ww')           |
+---------------------------------------------------------+
| WwWwWw.mysql.com                    |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm REVERSE(str)

Trả về chuỗi str với thứ tự các ký tự bị đảo ngược.

SQL> SELECT REVERSE('abcd');
+---------------------------------------------------------+
| REVERSE('abcd')                     |
+---------------------------------------------------------+
| dcba                          |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm RIGHT(str,len)

Trả về len ký tự ở bên phải nhất từ chuỗi str, hoặc NULL nếu bất kỳ tham số nào là NULL.

SQL> SELECT RIGHT('foobarbar', 4);
+---------------------------------------------------------+
| RIGHT('foobarbar', 4)                  |
+---------------------------------------------------------+
| rbar                          |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm RPAD(str,len,padstr)

Trả về chuỗi str, đã được thêm vào bên phải với chuỗi padstr với độ dài là len ký tự. Nếu str là dài hơn len, giá trị trả về bị rút gọn về len ký tự.

SQL> SELECT RPAD('hi',5,'?');
+---------------------------------------------------------+
| RPAD('hi',5,'?')                    |
+---------------------------------------------------------+
| hi???                          |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm RTRIM(str)

Trả về chuỗi str sau khi đã loại bỏ các Trailing space.

SQL> SELECT RTRIM('barbar  ');
+---------------------------------------------------------+
| RTRIM('barbar  ')                   |
+---------------------------------------------------------+
| barbar                         |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm SOUNDEX(str)

Trả về một chuỗi soundex từ str.

SQL> SELECT SOUNDEX('Hello');
+---------------------------------------------------------+
| SOUNDEX('Hello')                    |
+---------------------------------------------------------+
| H400                          |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm bieu_thuc_1 SOUNDS LIKE bieu_thuc_2

Hàm này giống dạng SOUNDEX(bieu_thuc_1) = SOUNDEX(bieu_thuc_2).

Hàm SPACE(N)

Trả về một chuỗi chứa N ký tự khoảng trống.

SQL> SELECT SPACE(6);
+---------------------------------------------------------+
| SELECT SPACE(6)                     |
+---------------------------------------------------------+
| '   '                        |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm STRCMP(str1, str2)

So sánh hai chuỗi và trả về 0 nếu cả hai chuỗi là tương đương, trả về -1 nếu tham số đầu là nhỏ hơn tham số thứ hai theo thứ tự sắp xếp hiện tại, nếu không thì trả về 1.

SQL> SELECT STRCMP('MOHD', 'MOHD');
+---------------------------------------------------------+
| STRCMP('MOHD', 'MOHD')                 |
+---------------------------------------------------------+
| 0                            |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Một ví dụ khác:

SQL> SELECT STRCMP('AMOHD', 'MOHD');
+---------------------------------------------------------+
| STRCMP('AMOHD', 'MOHD')                 |
+---------------------------------------------------------+
| -1                           |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Bạn theo dõi thêm một ví dụ:

SQL> SELECT STRCMP('MOHD', 'AMOHD');
+---------------------------------------------------------+
| STRCMP('MOHD', 'AMOHD')                 |
+---------------------------------------------------------+
| 1                            |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm SUBSTRING(str,pos)

Hàm SUBSTRING(str FROM pos)

Hàm SUBSTRING(str,pos,len)

Hàm SUBSTRING(str FROM pos FOR len)

Mẫu hàm mà không có tham số len sẽ trả về một chuỗi con từ chuỗi str bắt đầu tại vị trí pos. Mẫu hàm với tham số len trả về một chuỗi phụ có độ dài là len ký tự từ chuỗi str bắt đầu từ vị trí pos. Mẫu hàm sử dụng FROM là cú pháp SQL chuẩn. Cũng có thể sử dụng một giá trị âm cho pos. Trong trường hợp này, phần bắt đầu của chuỗi phụ là các ký tự pos từ phần cuối của chuỗi, thay vì phần bắt đầu. Một giá trị âm có thể được sử dụng cho pos trong bất kỳ mẫu hàm nào.

SQL> SELECT SUBSTRING('Quadratically',5);
+---------------------------------------------------------+
| SSUBSTRING('Quadratically',5)              |
+---------------------------------------------------------+
| ratically                        |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

SQL> SELECT SUBSTRING('foobarbar' FROM 4);
+---------------------------------------------------------+
| SUBSTRING('foobarbar' FROM 4)              |
+---------------------------------------------------------+
| barbar                         |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

SQL> SELECT SUBSTRING('Quadratically',5,6);
+---------------------------------------------------------+
| SUBSTRING('Quadratically',5,6)             |
+---------------------------------------------------------+
| ratica                         |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm SUBSTRING_INDEX(str,delim,count)

Trả về chuỗi con từ chuỗi str trước count lần xuất hiện của delimiter được xác định bởi delim. Nếu count là dương, mọi thứ bên trái của delimeter cuối cùng (đếm từ trái) sẽ được trả về. Nếu count là âm, mọi thứ bên phải của delimiter cuối cùng (đếm từ phải) sẽ được trả về. Hàm SUBSTRING_INDEX() thực hiện một so khớp phân biệt kiểu chữ khi tìm kiếm cho delim.

SQL> SELECT SUBSTRING_INDEX('www.mysql.com', '.', 2);
+---------------------------------------------------------+
| SUBSTRING_INDEX('www.mysql.com', '.', 2)        |
+---------------------------------------------------------+
| www.mysql                        |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm TRIM([{BOTH | LEADING | TRAILING} [remstr] FROM] str)

Hàm TRIM([remstr FROM] str)

Trả về chuỗi str với tất cả tiền tố hoặc hậu tố remstr đã bị gỡ bỏ. Nếu không có specifier nào (ví dụ: BOTH, LEADING, TRAILING) được cung cấp, thì BOTH là mặc định. Tham số remstr là tùy ý và nếu không được xác định, các khoảng trống bị gỡ bỏ.

SQL> SELECT TRIM(' bar  ');
+---------------------------------------------------------+
| TRIM(' bar  ')                    |
+---------------------------------------------------------+
| bar                           |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

SQL> SELECT TRIM(LEADING 'x' FROM 'xxxbarxxx');
+---------------------------------------------------------+
| TRIM(LEADING 'x' FROM 'xxxbarxxx')           |
+---------------------------------------------------------+
| barxxx                         |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

SQL> SELECT TRIM(BOTH 'x' FROM 'xxxbarxxx');
+---------------------------------------------------------+
| TRIM(BOTH 'x' FROM 'xxxbarxxx')             |
+---------------------------------------------------------+
| bar                           |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

SQL> SELECT TRIM(TRAILING 'xyz' FROM 'barxxyz');
+---------------------------------------------------------+
| TRIM(TRAILING 'xyz' FROM 'barxxyz')           |
+---------------------------------------------------------+
| barx                          |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hàm UCASE(str)

Hàm UCASE() là giống hàm UPPER().

Hàm UNHEX(str)

Thực hiện ngược lại với hàm HEX(str). Nghĩa là, nó thông dịch mỗi cặp chữ số thập lục phân trong tham số như là một số và chuyển đổi nó sang ký tự được biểu diễn bởi số đó. Các ký tự kết quả được trả về dưới dạng một chuỗi nhị phân.

SQL> SELECT UNHEX('4D7953514C');
+---------------------------------------------------------+
| UNHEX('4D7953514C')                   |
+---------------------------------------------------------+
| SQL                          |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Các ký tự trong chuỗi tham số phải là các chữ số thập lục phân: '0' … '9', 'A' … 'Z', 'a … 'z'. Nếu hàm UNHEX() gặp bất kỳ chữ số không phải thập lục phân trong tham số, nó trả về NULL.

Hàm UPPER(str)

Trả về chuỗi str với tất cả ký tự đã được chuyển đổi thành chữ hoa.

SQL> SELECT UPPER('Allah-hus-samad');
+---------------------------------------------------------+
| UPPER('Allah-hus-samad')                |
+---------------------------------------------------------+
| ALLAH-HUS-SAMAD                     |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

ham_trong_sql.jsp


Tài liệu giáo viên