Ràng buộc FOREIGN KEY trong SQLMột FOREIGN KEY là một khóa được sử dụng để liên kết hai bảng với nhau. Đôi khi, nó còn được gọi như là một khóa tham chiếu.

FOREIGN KEY là một cột hoặc một tổ hợp các cột có các giá trị so khớp với một PRIMARY KEY trong một bảng khác.

Mối quan hệ giữa 2 bảng so khớp là PRIMARY KEY ở một trong hai bảng với một FOREIGN KEY trong bảng thứ hai.

Nếu một bảng có một PRIMARY KEY đã được định nghĩa trên bất kỳ trường nào, thì bạn không thể có hai bản ghi có cùng giá trị trong các trường đó.

Ví dụ

Giả sử cấu trúc của hai bảng như sau:

Bảng SINHVIEN:

CREATE TABLE SINHVIEN(
    ID  INT       NOT NULL,
    TEN VARCHAR (20)   NOT NULL,
    TUOI INT       NOT NULL,
    KHOAHOC CHAR (25) ,
    HOCPHI  DECIMAL (18, 2),    
    PRIMARY KEY (ID)
);

Bảng MUONSACH:

CREATE TABLE MUONSACH (
    ID     INT    NOT NULL,
    NGAY    DATETIME, 
    SINHVIEN_ID INT references SINHVIEN(ID),
    SOTIEN   double,
    PRIMARY KEY (ID)
);
Quảng cáo

Nếu bảng MUONSACH đã được tạo, và FOREIGN KEY vẫn chưa được thiết lập, bạn sử dụng cú pháp sau để xác định một FOREIGN KEY.

ALTER TABLE MUONSACH 
  ADD FOREIGN KEY (SINHVIEN_ID) REFERENCES SINHVIEN (ID);

Xóa một ràng buộc FOREIGN KEY trong SQL

Để xóa một ràng buộc FOREIGN KEY, bạn sử dụng cú pháp SQL sau:

ALTER TABLE MUONSACH
  DROP FOREIGN KEY;

rang_buoc_trong_sql.jsp


Tài liệu giáo viên