Ràng buộc INDEX trong SQLINDEX (chỉ mục) được sử dụng để tạo và lấy dữ liệu từ Database một các nhanh chóng. INDEX có thể được tạo bởi sử dụng một hay một nhóm các cột trong một bảng. Khi index được tạo, nó được gán một ROWID cho mỗi hàng trước khi nó sắp xếp dữ liệu.

Các chỉ mục hợp lý sẽ làm tăng hiệu suất trong một Databse lớn, nhưng bạn cần cẩn thận trong khi tạo chỉ mục. Việc lựa chọn các trường phụ thuộc vào những gì bạn đang sử dụng trong các truy vấn SQL của bạn.

Ví dụ

Ví dụ sau tạo một bảng mới với tên SINHVIEN và thêm 5 cột:

CREATE TABLE SINHVIEN(
    ID  INT       NOT NULL,
    TEN VARCHAR (20)   NOT NULL,
    TUOI INT       NOT NULL,
    KHOAHOC CHAR (25) ,
    HOCPHI  DECIMAL (18, 2),    
    PRIMARY KEY (ID)
);

Bây giờ, bạn có thể tạo chỉ mục trên một hay nhiều cột bởi sử dụng cú pháp:

CREATE INDEX ten_chi_muc
  ON ten_bang ( cot1, cot2.....);
Quảng cáo

Để tạo một INDEX trên cột TUOI, để tối ưu hóa việc tìm kiếm một tuổi cụ thể trong các sinh viên, bạn sử dụng cú pháp SQL sau:

CREATE INDEX idx_tuoi
  ON SINHVIEN ( TUOI );

Xóa một ràng buộc INDEX trong SQL

Để xóa một ràng buộc INDEX trong SQL, bạn sử dụng cú pháp:

ALTER TABLE SINHVIEN
  DROP INDEX idx_tuoi;

rang_buoc_trong_sql.jsp


Tài liệu giáo viên