Lệnh CREATE DATABASE trong SQLLệnh CREATE DATABASE trong SQL được sử dụng để tạo Database mới trong SQL.

Cú pháp

Lệnh CREATE DATABASE có cú pháp như sau:

CREATE DATABASE ten_co_so_du_lieu;

Ở đây, ten_co_so_du_lieu luôn luôn là duy nhất bên trong RDBMS.

Ví dụ

Nếu bạn muốn tạo Database mới là <SINHVIEN>, thì lệnh CREATE DATABASE sẽ là như sau:

SQL> CREATE DATABASE SINHVIEN;
Quảng cáo

Đảm bảo rằng bạn có quyền như admin trước khi tạo bất kỳ Database nào. Khi một Database đã được tạo, bạn có thể kiểm tra nó trong danh sách Database như sau:

SQL> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| AMROOD       |
| VIETJACK   |
| mysql       |
| orig        |
| test        |
| SINHVIEN       |
+--------------------+
7 rows in set (0.00 sec)Tài liệu giáo viên