Toán tử wildcard trong SQLChúng ta đã thảo luận về toán tử LIKE trong SQL, được sử dụng để so sánh một giá trị với các giá trị tương tự bởi sử dụng các toán tử wildcard.

SQL cung cấp hai toán tử wildcard để sử dụng kết hợp với toán tử LIKE:

Toán tử WildcardMiêu tả
Ký hiệu %So khớp với một hoặc nhiều ký tự. Ghi nhớ rằng, MS Access sử dụng dấu sao (*) thay cho ký hiệu phần trăm (%)
Dấu gạch dưới (_)So khớp với một ký tự. Ghi nhớ rằng, MS Access sử dụng dấu hỏi (?) thay cho dấu gạch dưới (_) để so khớp với bất kỳ ký tự nào

Ký hiệu phần trăm biểu diễn 0, 1 hoặc nhiều ký tự. Dấu gạch dưới biểu diễn một số hoặc một ký tự đơn. Các ký hiệu có thể được sử dụng kết hợp với nhau.

Quảng cáo

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của '%' và '_' là như sau:

SELECT FROM ten_bang
WHERE cot LIKE 'XXXX%'

hoac 

SELECT FROM ten_bang
WHERE cot LIKE '%XXXX%'

hoac

SELECT FROM ten_bang
WHERE cot LIKE 'XXXX_'

hoac

SELECT FROM ten_bang
WHERE cot LIKE '_XXXX'

hoac

SELECT FROM ten_bang
WHERE cot LIKE '_XXXX_'

Bạn có thể kết hợp N điều kiện bởi sử dụng toán tử AND hoặc OR. Ở đây, XXX có thể là bất kỳ giá trị số hoặc chuỗi nào.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ minh họa mệnh đề WHERE có các mệnh đề LIKE khác nhau với các toán tử '%' và '_'.

LệnhMiêu tả
WHERE HOCPHI LIKE '200%'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào bắt đầu với 200
WHERE HOCPHI LIKE '%200%'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào mà có 200 ở bất kỳ vị trí nào
WHERE HOCPHI LIKE '_00%'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào có 00 trong vị trí thứ hai và ba
WHERE HOCPHI LIKE '2_%_%'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào mà bắt đầu với 2 và có độ dài tối thiểu là 3 ký tự
WHERE HOCPHI LIKE '%2'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào mà kết thúc với 2
WHERE HOCPHI LIKE '_2%3'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào mà có 2 trong vị trí thứ hai và kết thúc với 3
WHERE HOCPHI LIKE '2___3'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào có 5 chữ số bắt đầu với 2 và kết thúc với 3
Quảng cáo

Còn đây là ví dụ thực sự, bạn theo dõi bảng SINHVIEN có các bản ghi sau:

+----+---------+-----+-----------+--------+
| ID | TEN  | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |
+----+---------+-----+-----------+---------+
| 1 | Hoang  | 21 | CNTT   | 4000000    |
| 2 | Viet  | 19 | DTVT   | 3000000   |
| 3 | Thanh  | 18 | KTDN   | 4000000   |
| 4 | Nhan  | 19 | CK    |  4500000  |
| 5 | Huong  | 20 | TCNH   |  5000000   |
+----+---------+-----+-----------+---------+

Ví dụ sau sẽ hiển thị tất cả bản ghi từ bảng SINHVIEN với HOCPHI bắt đầu với 400:

SQL> SELECT * FROM SINHVIEN
WHERE HOCPHI LIKE '400%';

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | TEN  | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |
+----+---------+-----+-----------+---------+
| 1 | Hoang  | 21 | CNTT   | 4000000    |
| 3 | Thanh  | 18 | KTDN   | 4000000   |
+----+----------+-----+-----------+----------+Tài liệu giáo viên