CREATE Table trong SQL - Tạo bảng trong SQLTạo một bảng về cơ bản bao gồm đặt tên cho bảng đó và xác định số cot và kiểu dữ liệu của mỗi cot.

Lệnh CREATE TABLE trong SQL được sử dụng để tạo một bảng mới.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh CREATE TABLE trong SQL như sau:

CREATE TABLE ten_bang(
  kieu_du_lieu cot1,
  kieu_du_lieu cot2,
  kieu_du_lieu cot3,
  .....
  kieu_du_lieu cotN,
  PRIMARY KEY( mot hoac nhieu cot )
);

CREATE TABLE là một từ khóa nói cho Database System những gì bạn muốn làm. Trong trường hợp này, bạn muốn tạo một bảng mới. Tên hoặc định danh duy nhất cho bảng đó theo sau lệnh CREATE TABLE.

Sau đó, trong cặp dấu ngoặc đơn, bạn liệt kê phần định nghĩa cho mỗi cột trong bảng và từng kiểu dữ liệu cho nó. Bạn theo dõi ví dụ sau để hiểu hơn về khái niệm này.

Quảng cáo

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ tạo một bảng SINHVIEN với ID là khóa chính (primary key) và ràng buộc là NOT NULL chỉ rằng các trường này không thể là NULL trong khi tạo các bản ghi trong bảng này.

SQL> CREATE TABLE SINHVIEN(
  ID  INT       NOT NULL,
  TEN VARCHAR (20)   NOT NULL,
  TUOI INT       NOT NULL,
  KHOAHOC CHAR (25) ,
  HOCPHI  DECIMAL (18, 2),    
  PRIMARY KEY (ID)
);

Bạn có thể kiểm tra xem bảng của bạn đã được tạo thành công hay chưa bằng việc nhìn vào thông báo được hiển thị bởi SQL Server, nếu không, bạn có thể sử dụng lệnh DESC như sau:

SQL> DESC SINHVIEN;
+---------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+---------+---------------+------+-----+---------+-------+
| ID   | int(11)    | NO  | PRI |     |    |
| TEN  | varchar(20)  | NO  |   |     |    |
| TUOI   | int(11)    | NO  |   |     |    |
| KHOAHOC | char(25)   | YES |   | NULL  |    |
| HOCPHI | decimal(18,2) | YES |   | NULL  |    |
+---------+---------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)

Bây giờ, bạn có SINHVIEN có sẵn trong Database của mình, và bạn có thể sử dụng để lưu giữ các thông tin cần thiết liên quan tới sinh viên.
Tài liệu giáo viên