Mệnh đề UNION trong SQLMệnh đề/Toán tử UNION trong SQL được sử dụng để kết hợp kết quả của hai hoặc nhiều lệnh SELECT mà không trả về bất cứ bản sao nào của bản ghi.

Để sử dụng UNION, mỗi lệnh SELECT phải có cùng số cột đã chọn, cùng số biểu thức của các cột, cùng kiểu dữ liệu, và chúng có cùng thứ tự, nhưng chúng không cần phải có cùng độ dài.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của mệnh đề UNION trong SQL như sau:

SELECT cot1 [, cot2 ]
FROM bang1 [, bang2 ]
[WHERE dieu_kien]

UNION

SELECT cot1 [, cot2 ]
FROM bang1 [, bang2 ]
[WHERE dieu_kien]

Tại đây, dieu_kien đã cho có thể là bất kỳ biểu thức nào dựa theo yêu cầu của bạn.

Quảng cáo

Ví dụ

Giả sử có hai bảng, bảng SINHVIEN có các bản ghi sau:

+----+---------+-----+-----------+--------+
| ID | TEN  | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |
+----+---------+-----+-----------+---------+
| 1 | Hoang  | 21 | CNTT   | 4000000    |
| 2 | Viet  | 19 | DTVT   | 3000000   |
| 3 | Thanh  | 18 | KTDN   | 4000000   |
| 4 | Nhan  | 19 | CK    |  4500000  |
| 5 | Huong  | 20 | TCNH   |  5000000   |
+----+---------+-----+-----------+---------+

Bảng MUONSACH có các bản ghi sau:

+-----+---------------------+-------------+--------+
|STT | NGAY        | SINHVIEN_ID | SOTIEN |
+-----+---------------------+-------------+--------+
| 102 | 2009-10-08 00:00:00 |      3 |  320 |
| 100 | 2009-10-08 00:00:00 |      3 |  250 |
| 101 | 2009-11-20 00:00:00 |      2 |  280 |
| 103 | 2008-05-20 00:00:00 |      4 |  290 |
+-----+---------------------+-------------+--------+

Bây giờ, kết hợp hai bảng này trong lệnh SELECT như sau:

SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY
   FROM SINHVIEN
   LEFT JOIN MUONSACH
   ON SINHVIEN.ID = MUONSACH.SINHVIEN_ID
UNION
   SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY
   FROM SINHVIEN
   RIGHT JOIN MUONSACH
   ON SINHVIEN.ID = MUONSACH.SINHVIEN_ID;
Quảng cáo

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

+------+----------+--------+---------------------+
| ID  | TEN   | SOTIEN | NGAY        |
+------+----------+--------+---------------------+
|  1 | Hoang  |  NULL | NULL        |
|  2 | Viet  |  280 | 2009-11-20 00:00:00 |
|  3 | Thanh |  320 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  3 | Thanh |  250 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  4 | Nhan |  290 | 2008-05-20 00:00:00 |
|  5 | Huong  |  NULL | NULL        |
+------+----------+--------+---------------------+

Mệnh đề UNION ALL trong SQL

Toán tử UNION ALL được sử dụng để kết hợp nhiều kết quả của hai lệnh SELECT bao gồm cả các bản sao của các hàng.

Các qui tắc áp dụng cho UNION cũng áp dụng cho toán tử UNION ALL.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của UNION ALL là như sau:

SELECT cot1 [, cot2 ]
FROM bang1 [, bang2 ]
[WHERE dieu_kien]

UNION ALL

SELECT cot1 [, cot2 ]
FROM bang1 [, bang2 ]
[WHERE dieu_kien]

Ở đây, dieu_kien đã cho có thể là bất kỳ biểu thức đã cung cấp nào dựa theo yêu cầu của bạn.

Ví dụ

Giả sử có hai bảng, bảng SINHVIEN có các bản ghi sau:

+----+---------+-----+-----------+--------+
| ID | TEN  | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |
+----+---------+-----+-----------+---------+
| 1 | Hoang  | 21 | CNTT   | 4000000    |
| 2 | Viet  | 19 | DTVT   | 3000000   |
| 3 | Thanh  | 18 | KTDN   | 4000000   |
| 4 | Nhan  | 19 | CK    |  4500000  |
| 5 | Huong  | 20 | TCNH   |  5000000   |
+----+---------+-----+-----------+---------+

Bảng MUONSACH có các bản ghi sau:

+-----+---------------------+-------------+--------+
|STT | NGAY        | SINHVIEN_ID | SOTIEN |
+-----+---------------------+-------------+--------+
| 102 | 2009-10-08 00:00:00 |      3 |  320 |
| 100 | 2009-10-08 00:00:00 |      3 |  250 |
| 101 | 2009-11-20 00:00:00 |      2 |  280 |
| 103 | 2008-05-20 00:00:00 |      4 |  290 |
+-----+---------------------+-------------+--------+

Bây giờ, kết hợp hai bảng trên trong lệnh SELECT như sau:

SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY
   FROM SINHVIEN
   LEFT JOIN MUONSACH
   ON SINHVIEN.ID = MUONSACH.SINHVIEN_ID
UNION ALL
   SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY
   FROM SINHVIEN
   RIGHT JOIN MUONSACH
   ON SINHVIEN.ID = MUONSACH.SINHVIEN_ID;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

+------+----------+--------+---------------------+
| ID  | TEN   | SOTIEN | NGAY        |
+------+----------+--------+---------------------+
|  1 | Hoang  |  NULL | NULL        |
|  2 | Viet  |  280 | 2009-11-20 00:00:00 |
|  3 | Thanh |  320 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  3 | Thanh |  250 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  4 | Nhan |  290 | 2008-05-20 00:00:00 |
|  5 | Huong  |  NULL | NULL        |
|  3 | Thanh |  320 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  3 | Thanh |  250 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  2 | Viet  |  280 | 2009-11-20 00:00:00 |
|  4 | Nhan |  290 | 2008-05-20 00:00:00 |
+------+----------+--------+---------------------+

Ngoài ra, có hai mệnh đề khác (hoặc toán tử) mà khá tương tự như mệnh đề UNION, bạn truy cập link để tìm hiểu chúng:

 • Mệnh đề INTERSECT trong SQL: được sử dụng để kết hợp hai lệnh SELECT, nhưng trả về các hàng chỉ từ lệnh SELECT đầu tiên mà là đồng nhất với một hàn trong lệnh SELECT thứ hai.

 • Mệnh đề EXCEPT trong SQL : kết hợp hai lệnh SELECT và trả về các hàng từ lệnh SELECT đầu tiên mà không được trả về bởi lệnh SELECT thứ hai.
Tài liệu giáo viên