Truy vấn SELECT trong SQLLệnh SELECT trong SQL được sử dụng để lấy dữ liệu từ một bảng trong Database mà trả về dữ liệu ở dạng bảng dữ liệu kết quả. Những bảng dữ liệu kết quả này được gọi là các tập hợp kết quả.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh SELECT trong SQL như sau:

SELECT cot1, cot2, cotN FROM ten_bang;

Ở đây, cot1, cot2, … là các trường của một bảng có các giá trị mà bạn muốn lấy. Nếu bạn muốn lấy tất cả các trường có sẵn trong bảng, bạn có thể sử dụng cú pháp sau.

SELECT * FROM ten_bang;

Ví dụ

Bạn xét bảng SINHVIEN có các bản ghi sau:

+----+---------+-----+-----------+--------+
| ID | TEN  | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |
+----+---------+-----+-----------+---------+
| 1 | Hoang  | 21 | CNTT   | 4    |
| 2 | Viet  | 19 | DTVT   | 3   |
| 3 | Thanh  | 18 | KTDN   | 4   |
| 4 | Nhan  | 19 | CK    |  4.5  |
| 5 | Huong  | 20 | TCNH   |  5   |
+----+---------+-----+-----------+---------+

Ví dụ sau sẽ lấy các trường ID, TEN, và HOCPHI của sinh viên có trong bảng đó.

SQL> SELECT ID, TEN, HOCPHI FROM SINHVIEN;
Quảng cáo

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

+----+----------+----------+
| ID | TEN   | HOCPHI  |
+----+----------+----------+
| 1 | Hoang  | 4 |
| 2 | Viet  | 3 |
| 3 | Thanh | 4 |
| 4 | Nhan | 4.5 |
| 5 | Huong  | 5 |
+----+----------+----------+

Nếu bạn muốn lấy tất cả các trường của bảng SINHVIEN, bạn sử dụng truy vấn sau:

SQL> SELECT * FROM SINHVIEN;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

+----+---------+-----+-----------+--------+
| ID | TEN  | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |
+----+---------+-----+-----------+---------+
| 1 | Hoang  | 21 | CNTT   | 4    |
| 2 | Viet  | 19 | DTVT   | 3   |
| 3 | Thanh  | 18 | KTDN   | 4   |
| 4 | Nhan  | 19 | CK    |  4.5  |
| 5 | Huong  | 20 | TCNH   |  5   |
+----+---------+-----+-----------+---------+Tài liệu giáo viên