Lệnh RENAME DATABASE trong SQLLệnh RENAME Table được sử dụng để thay tên một bảng. Đôi khi bạn chọn một tên không mang nhiều ý nghĩa cho bảng, do đó cần thiết phải thay đổi lại. Cú pháp để thay tên bảng từ cơ sở dữ liệu như sau:

Chúng ta cùng theo dõi cách để thay tên Database trong MySQL và SQL.

Trong MySQL, để thay tên cho cơ sở dữ liệu, bạn cần sử dụng cú pháp sau:

RENAME DATABASE ten_cu TO ten_moi;  
Quảng cáo

Với SQL Server 2005, 2008, 2008R2 và 2012, bạn có thể thay tên cho cơ sở dữ liệu như sau:

ALTER DATABASE ten_cu MODIFY NAME = ten_moi   Tài liệu giáo viên