Second Normal Form (2NF) trong SQLSecond Normal Form (2NF) nói rằng nó nên theo tất cả qui tắc trong 1NF và phải là không có bất kỳ sự phụ thuộc cục bộ nào của bất kỳ cột nào vào Primary Key.

Giả sử có mối quan hệ khách hàng-đơn đặt hàng, và bạn muốn lưu ID của khách hàng, tên khách hàng, ID của đơn đặt hàng và chi tiết mua hàng và ngày mua:

CREATE TABLE KHACHHANG(
    KH_ID  INT       NOT NULL,
    KT_TEN VARCHAR (20)   NOT NULL,
    DD_ID  INT       NOT NULL,
    DD_CHI_TIET VARCHAR (20) NOT NULL,
    NGAY_BAN DATETIME,
    PRIMARY KEY (KH_ID, DD_ID)
);

Bảng này tuân theo các qui tắc trong 1NF. Trong bảng này, Primary Key gồm KH_ID và DD_ID. Giả sử, chúng là duy nhất khi cùng một khách hàng hiếm khi order cùng một thứ hàng.

Tuy nhiên, bảng này không tuân theo Second Normal Form (2NF) bởi vì có các sự phụ thuộc cục bộ của các Primary Key và các cột. KH_TEN là phụ thuộc vào KH_ID và không có liên kết thực sự nào giữa một TEN của khách hàng và những gì anh ta mua. Chi tiết đặt hàng DD_CHITIET và ngày mua cũng phụ thuộc vào DD_ID, nhưng chúng không phụ thuộc vào KH_ID, bởi vì không có liên kết nào giữa một KH_ID và một DD_ID hoặc NGAY_BAN của họ.

Để làm cho bảng này tuân theo Second Normal Form (2NF), bạn cần chia các cột thành 3 bảng:

Quảng cáo

Đầu tiên, tạo một bảng để lưu chi tiết về khác hàng như sau:

CREATE TABLE KHACHHANG(
    KH_ID  INT       NOT NULL,
    KT_TEN VARCHAR (20)   NOT NULL,
    PRIMARY KEY (KH_ID)
);

Sau đó, tạo một bảng để lưu chi tiết về mỗi đơn đặt hàng:

CREATE TABLE DONDATHANG(
    DD_ID  INT       NOT NULL,
    DD_CHI_TIET VARCHAR (20) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (KH_ID)
);

Cuối cùng, tạo một bảng thứ ba để lưu giữ KH_ID và DD_ID để theo dõi tất cả đơn đặt hàng của một khách:

CREATE TABLE CHITIET(
    KH_ID  INT       NOT NULL,
    DD_ID  INT       NOT NULL,
    NGAY_BAN DATETIME,
    PRIMARY KEY (KH_ID, DD_ID)
);Tài liệu giáo viên