Ràng buộc CHECK trong SQLRàng buộc CHECK cho phép một điều kiện để kiểm tra giá trị đang được nhập vào một bản ghi. Nếu điều kiện được ước lượng là false, thì bản ghi vi phạm ràng buộc này và không được nhập vào trong bảng.

Ví dụ

Ví dụ sau tạo một bảng mới với tên SINHVIEN và thêm 5 cột. Ở đây, chúng ta thêm một ràng buộc CHECK cho cột TUOI, để bảng không nhận bất kỳ dữ liệu nào mà dưới 18 tuổi.

CREATE TABLE SINHVIEN(
    ID  INT       NOT NULL,
    TEN VARCHAR (20)   NOT NULL,
    TUOI INT       NOT NULL CHECK (TUOI >= 18),
    KHOAHOC CHAR (25) ,
    HOCPHI  DECIMAL (18, 2),    
    PRIMARY KEY (ID)
);

Nếu bảng đã được tạo, thì để thêm một ràng buộc CHECK cho cột TUOI, bạn viết lệnh tương tự như:

ALTER TABLE SINHVIEN
  MODIFY TUOI INT NOT NULL CHECK (TUOI >= 18 );
Quảng cáo

Bạn có thể sử dụng cú pháp sau, mà hỗ trợ việc đặt ràng buộc trong nhiều cột:

ALTER TABLE SINHVIEN
  ADD CONSTRAINT myCheckConstraint CHECK(TUOI >= 18);

Xóa một ràng buộc CHECK trong SQL

Để xóa một ràng buộc CHECK trong SQL, bạn sử dụng cú pháp sau. Cú pháp này không làm việc trong MySQL.

ALTER TABLE SINHVIEN
  DROP CONSTRAINT myCheckConstraint;

rang_buoc_trong_sql.jsp


Tài liệu giáo viên