RIGHT JOIN trong SQLRIGHT JOIN trong SQL trả về tất cả hàng từ bảng bên phải, ngay cả khi không có so khớp nào trong bảng bên trái. Nghĩa là nếu mệnh đề ON so khớp với 0 bản ghi trong bảng bên trái, thì RIGHT JOIN sẽ vẫn trả về một hàng trong kết quả, nhưng với NULL trong mỗi cột từ bảng bên trái.

Điều này nghĩa là RIGHT JOIN trả về tất cả giá trị từ bảng bên phải, cộng với các giá trị được so khớp từ bảng bên trái hoặc NULL trong trường hợp không có so khớp nào.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của RIGHT JOIN trong SQL như sau:

SELECT bang1.cot1, bang2.cot2...
FROM bang1
RIGHT JOIN bang2
ON bang1.field_chung = bang2.field_chung;

Ví dụ

Giả sử có hai bảng, bảng SINHVIEN có các bản ghi sau:

+----+---------+-----+-----------+--------+
| ID | TEN  | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |
+----+---------+-----+-----------+---------+
| 1 | Hoang  | 21 | CNTT   | 4000000    |
| 2 | Viet  | 19 | DTVT   | 3000000   |
| 3 | Thanh  | 18 | KTDN   | 4000000   |
| 4 | Nhan  | 19 | CK    |  4500000  |
| 5 | Huong  | 20 | TCNH   |  5000000   |
+----+---------+-----+-----------+---------+
Quảng cáo

Bảng MUONSACH có các bản ghi sau:

+-----+---------------------+-------------+--------+
|STT | NGAY        | SINHVIEN_ID | SOTIEN |
+-----+---------------------+-------------+--------+
| 102 | 2009-10-08 00:00:00 |      3 |  320 |
| 100 | 2009-10-08 00:00:00 |      3 |  250 |
| 101 | 2009-11-20 00:00:00 |      2 |  280 |
| 103 | 2008-05-20 00:00:00 |      4 |  290 |
+-----+---------------------+-------------+--------+

Bây giờ, chúng ta kết hợp hai bảng bởi sử dụng RIGHT JOIN trong SQL như sau:

SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY
   FROM SINHVIEN
   RIGHT JOIN MUONSACH
   ON SINHVIEN.ID = MUONSACH.SINHVIEN_ID;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

+------+----------+--------+---------------------+
| ID  | TEN   | SOTIEN | NGAY        |
+------+----------+--------+---------------------+
|  3 | Thanh |  320 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  3 | Thanh |  250 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  2 | Viet  |  280 | 2009-11-20 00:00:00 |
|  4 | Nhan |  290 | 2008-05-20 00:00:00 |
+------+----------+--------+---------------------+

su_dung_join_trong_sql.jsp


Tài liệu giáo viên