Mệnh đề LIKE trong SQLMệnh đề LIKE trong SQL được sử dụng để so sánh một giá trị với các giá trị tương tự bởi sử dụng các toán tử wildcard. Có hai wildcard được sử dụng kết hợp với toán tử LIKE là:

 • Ký hiệu phần trăm (%)

 • Dấu gạch dưới (_)

Ký hiệu phần trăm biểu diễn 0, 1 hoặc nhiều ký tự. Ký tự dấu gạch dưới biểu diễn một số hoặc một ký tự đơn.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của các toán tử % và _ trong SQL là:

SELECT FROM ten_bang
WHERE column LIKE 'XXXX%'

hoac 

SELECT FROM ten_bang
WHERE column LIKE '%XXXX%'

hoac

SELECT FROM ten_bang
WHERE column LIKE 'XXXX_'

hoac

SELECT FROM ten_bang
WHERE column LIKE '_XXXX'

hoac

SELECT FROM ten_bang
WHERE column LIKE '_XXXX_'

Bạn có thể kết hợp N điều kiện bởi sử dụng toán tử AND hoặc OR. Ở đây, XXX có thể là bất kỳ giá trị số hoặc chuỗi nào.

Quảng cáo

Ví dụ

Bảng dưới liệt kê một số ví dụ minh họa một phần mệnh đề WHERE có các mệnh đề LIKE khác nhau với các toán tử '%' và '_'.

LệnhMiêu tả
WHERE HOCPHI LIKE '4%'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào bắt đầu với 4
WHERE HOCPHI LIKE '%4%'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào mà có 4 ở bất kỳ vị trí nào
WHERE HOCPHI LIKE '_00%'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào có 00 trong vị trí thứ hai và ba
WHERE HOCPHI LIKE '4_%_%'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào mà bắt đầu với 4 và có độ dài tối thiểu là 3 ký tự
WHERE HOCPHI LIKE '%4'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào mà kết thúc với 4
WHERE HOCPHI LIKE '_4%0'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào mà có 2 trong vị trí thứ hai và kết thúc với 3
WHERE HOCPHI LIKE '4___0'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào có 5 chữ số bắt đầu với 4 và kết thúc với 0

Sau đây là một ví dụ thực sự, bạn theo dõi bảng SINHVIEN có các bản ghi sau:

+----+---------+-----+-----------+--------+
| ID | TEN  | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |
+----+---------+-----+-----------+---------+
| 1 | Hoang  | 21 | CNTT   | 4    |
| 2 | Viet  | 19 | DTVT   | 3   |
| 3 | Thanh  | 18 | KTDN   | 4   |
| 4 | Nhan  | 19 | CK    |  4.5  |
| 5 | Huong  | 20 | TCNH   |  5   |
+----+---------+-----+-----------+---------+

Ví dụ sau sẽ hiển thị tất cả bản ghi với điều kiện HOCPHI bắt đầu với '4'.

SQL> SELECT * FROM SINHVIEN
WHERE HOCPHI LIKE '4%';
Quảng cáo

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

+----+---------+-----+-----------+--------+
| ID | TEN  | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |
+----+---------+-----+-----------+---------+
| 1 | Hoang  | 21 | CNTT   | 4    |
| 3 | Thanh  | 18 | KTDN   | 4   |
| 4 | Nhan  | 19 | CK    |  4.5  |
+----+----------+-----+-----------+----------+Tài liệu giáo viên