Ràng buộc NOT NULL trong SQLTheo mặc định, một cột có thể giữ các giá trị NULL. Nếu bạn không muốn một cột mà có một giá trị NULL, thì bạn cần định nghĩa ràng buộc NOT NULL trên cột này, để xác định rằng bây giờ NULL là không được chấp nhận bởi cột đó.

Một NULL tương tự như không có dữ liệu nào, nó biểu diễn một dữ liệu không biết.

Ví dụ

Ví dụ sau tạo một bảng mới với tên SINHVIEN và thêm 5 cột, 3 trong số đó là ID, TEN và TUOI được xác định là không chấp nhận giá trị NULL.

CREATE TABLE SINHVIEN(
    ID  INT       NOT NULL,
    TEN VARCHAR (20)   NOT NULL,
    TUOI INT       NOT NULL,
    KHOAHOC CHAR (25) ,
    HOCPHI  DECIMAL (18, 2),    
    PRIMARY KEY (ID)
);
Quảng cáo

Nếu bảng này đã được tạo, thì sau đó, để thêm một ràng buộc NOT NULL cho cột HOCPHI trong Oracle và MySQL, bạn sẽ viết lệnh tương tự như sau:

ALTER TABLE SINHVIEN
  MODIFY HOCPHI DECIMAL (18, 2) NOT NULL;

rang_buoc_trong_sql.jsp


Tài liệu giáo viên