Lệnh RENAME Table trong SQLLệnh RENAME Table được sử dụng để thay tên một bảng. Đôi khi bạn chọn một tên không mang nhiều ý nghĩa cho bảng, do đó cần thiết phải thay đổi lại. Cú pháp để thay tên bảng từ cơ sở dữ liệu như sau:

ALTER TABLE ten_bang  
RENAME TO ten_bang_moi; 

Một cách khác, bạn có thể viết lệnh sau để thay tên cho bảng.

RENAME ten_bang_cu To ten_bang_moi;  

Bạn theo dõi với tên bảng SINHVIEN trước đó, do một số lý do chúng ta muốn thay tên bảng thành SINHVIENBK53 chẳng hạn.

+----+---------+-----+-----------+--------+
| ID | TEN  | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |
+----+---------+-----+-----------+---------+
| 1 | Hoang  | 20 | CNTT   | 4    |
| 2 | Viet  | 18 | DTVT   | 4.5   |
| 3 | Thanh  | 19 | KTDN   | 5   |
| 4 | Nhan  | 21 | CK    |  3.5  |
| 5 | Huong  | 19 | TCNH   |  4   |
+----+---------+-----+-----------+---------+

Bạn có thể sử dụng một trong các cú pháp sau để thay tên cho bảng:

ALTER TABLE SINHVIEN 
RENAME TO SINHVIENBK53;  
Quảng cáo

Hoặc

RENAME SINHVIEN TO SINHVIENBK53; 

Sau đó, bảng SINHVIEN sẽ được đổi tên thành bảng SINHVIENBK53.
Tài liệu giáo viên