:first-letter Pseudo Element trong CSS:first-letter Pseudo Element trong CSS được sử dụng để thêm Style đặc biệt cho chữ cái đầu tiên của đoạn văn trong một Selector.

Danh sách sau liệt kê các thuộc tính áp dụng cho :first-letter Pseudo Element:

 • Nhóm thuộc tính font
 • Nhóm thuộc tính color
 • Nhóm thuộc tính background
 • Nhóm thuộc tính margin
 • Nhóm thuộc tính padding
 • Nhóm thuộc tính border
 • Thuộc tính text-decoration
 • Thuộc tính vertical-align
 • Thuộc tính text-transform
 • Thuộc tính line-height
 • Thuộc tính float
 • Thuộc tính clear
Quảng cáo

Ví dụ :first-letter Pseudo Element trong CSS

Bạn theo dõi ví dụ sau để thấy cách sử dụng của :first-letter Pseudo Element trong CSS.

<html>
  <head>
   <style type="text/css">
     p:first-letter { font-size: 3em; }
     p.normal:first-letter { font-size: 10px; }
   </style>
  </head>
  <body>
   <p class="normal"> Chu cai dau tien van se duoc hien thi theo binh thuong va co Font Size la 10 px.</p>
   
   <p>Chu cai dau tien cua doan van se co Font Size la 5em va co mau den nhu trong CSS rule tren. 
   Cac ky tu con lai trong doan van se van hien thi binh thuong theo Font Size mac dinh. 
   Day la vi du minh hoa cach su dung cua :first-letter Pseduo Element de tao hieu ung dac biet cho chu 
   cai dau tien trong doan van.</p>
  </body>
</html> 

Kết quả là:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.