Thuộc tính counter-increment trong CSSĐể hiển thị dạng chỉ mục số có phân cấp như trong phần mục lục của một cuốn sách, bạn có thể sử dụng thuộc tính counter-increment để thực hiện mục đích này. Ở đây, counter được gia tăng thêm 1 (hoặc tùy vào bạn thiết lập) mỗi khi phần tử đã chọn xuất hiện. Giá trị mặc định cho sự tăng thêm này (ý nghĩa của từ increment trong tên thuộc tính) là 1.

Thuộc tính counter-increment có thể nhận giá trị:

 • name: : tên của counter, có thể là bất kỳ giá trị dạng chuỗi nào.

 • integer: xác định sự tăng thêm của counter mỗi khi phần tử đã chọn xuất hiện trong trang. Phần tăng thêm này có thể là 0 hoặc cũng có thể là số âm. Nếu bạn không cung cấp cho thuộc tính này giá trị nào, thì thuộc tính sẽ nhận giá trị tăng thêm mặc định là 1.

 • none: không có sự tăng nào được thực hiện.

Thuộc tính counter-increment có thể áp dụng cho:

Tất cả các phần tử HTML.

Cú pháp thuộc tính counter-increment trong DOM

object.style.counterIncrement = "chapter 2";

Ví dụ thuộc tính counter-increment trong CSS

Bạn theo dõi ví dụ sau để hiểu cách sử dụng của thuộc tính counter-increment trong CSS.

<html>
  <head>
  
   <style>
     body {
      counter-reset: section;
     }
     h1 {
      counter-reset: subsection;
     }
     h1:before {
      counter-increment: section;
      content: "Section " counter(section) ". ";
     }
     h2:before {
      counter-increment: subsection;
      content: counter(section) "." counter(subsection) " ";
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
  
   <h1>Hoc CSS co ban tai VietJack</h1>
   <h2>Gioi thieu CSS</h2>
   <h2>CSS la gi ?</h2>
   <h2>Cu phap CSS</h2>
   
   <h1>Ngon ngu lap trinh</h1>
   <h2>Java</h2>
   <h2>C++</h2>
   
  </body>
</html> 
Quảng cáo

Kết quả là:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.