Thuộc tính width trong CSSThuộc tính width trong CSS thiết lập độ rộng của khu vực chứa nội dung phần tử.

Thuộc tính width có thể nhận giá trị:

 • length: bất kỳ đơn vị đo độ dài nào. Thuộc tính width không chấp nhận giá trị âm.

 • percentage: độ rộng của khu vực chứa nội dung của phần tử sẽ được ước lượng trong mối tương quan với độ rộng của Block chứa phần tử (giả sử độ rộng của Block này đã được xác định rõ ràng).

 • auto: Giá trị mặc định. Trình duyệt tự động tính toán độ rộng thực sự trên.

Thuộc tính width có thể áp dụng cho:

Tất cả phần tử HTML ngoại trừ các hàng trong bảng.

Cú pháp thuộc tính width trong DOM

object.style.width = "100px";
Quảng cáo

Ví dụ thuộc tính width trong CSS

Tiếp theo là ví dụ minh họa cách sử dụng của thuộc tính width trong CSS:

<html>
  <head>
  </head>
  <body>
   <p style="width:400px; height:100px;border:1px solid red;padding:5px; margin:10px;">
   Doan text nay co do rong la 400 px va chieu cao la 100 px.
   </p>
  </body>
</html> 

Kết quả là:

Quảng cáo

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.