Thuộc tính pause-after trong CSSThuộc tính pause-after trong CSS xác định khoảng thời gian tạm dừng được chèn vào sau phần nội dung của một phần tử.

Thuộc tính pause-after có thể nhận giá trị:

  • time: bất kỳ giá trị đo khoảng thời gian nào (ví dụ: 150ms).

  • percentage: thời gian pause tùy thuộc vào giá trị của Speech-Rate. Ví dụ: nếu Speech Rate là 60 từ mỗi phút, tức là 1 từ mỗi phút thì tỉ lệ được ước lượng tương ứng với một giây. Nếu Speech Rate là 120 từ/một phút thì thời gian cho mỗi từ là 500ms, do đó tỉ lệ sẽ tương ứng với 500ms trức là 33% sẽ là 167ms.

Cú pháp thuộc tính pause-after trong DOM

object.style.pauseAfter = "300ms";

Thuộc tính pause-after có thể áp dụng cho:

Tất cả các phần tử HTML.

Quảng cáo

Ví dụ thuộc tính pause-after trong CSS

Bạn theo dõi ví dụ sau để thấy cách sử dụng của thuộc tính pause-after trong CSS:

<style tyle="text/css">
   <!--
   table {pause-after: 1500ms;}
   li {pause-after: 50%;}
   -->
</style>

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.